XRİSTİANLAŞDIRILMIŞ

f.sif. Xristian dini qəbul etdirilmiş, xaçpərəst edilmiş.
XRİSTİANLAŞDIRILMAQ
XRİSTİANLAŞDIRMA