YEDİYİ BURNUNDAN GƏLMƏK

bax: burnundan gəlmək.

YEDDİ YETİMLƏ BİR DƏRƏDƏ QALIB
YEDİYİ CANINA YATMAMAQ (SİNMƏMƏK)