YUMAĞA DÖNDƏRMƏK

əlində oyuncağa çevirmək, öz iradəsinə tabe etmək.

YUXUYA VERMƏK
YUMAĞA DÖNMƏK