ZƏHRİMAR FARS

1. İlan zəhəri.

2. Məcazi mənada: acı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bizdən salam olsun qoç Koroğluya!

Bizim qızlar yaman odyanar olur.

Ram oluban hərgəz mərdlə uyuşmaz,

Özü bədxoy, dili zəhrimar olur.

                          (“Koroğlunun Dərbənd səfəri”)

ZƏHM ƏRƏB
ZƏKKUM