ƏBRİŞİM FARS

İpək, ipək iplik.

Sayat balam, o gözəllik səndədi,

Sənin sərin taxtı-taca yaraşır.

Əbrişimdən tikdirdiyim xələtlər,

Qamətinə ucdan-uca yaraşır.

               (“Sayat bəy-Səyalı xanım”)

                             *

Saç  sözünün epiteti kimi də işlənir:

Hərdən sən Abbası yada salanda,

Dindirib, söylədib, könlün alanda,

Əbrişim saçların səcdə qılanda,

İncidir belini, aman, əl aman!

                       (“Abbas və Gülgəz”)

ƏBA-QƏBA
ƏBRİŞİM FARS

Digər lüğətlərdə