ƏBRİŞİM FARS

İpək, ipək iplik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Saç, tel sözlərinin epiteti kimi də işlənir:

Paşa, sənə nişan verim Qıratı,

Əbrişim ipəkdən yalı gərəkdi.

Bir mina boyunlu, uca sağrılı,

Bir yarım hoqqadan nalı gərəkdi.

                           (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

                      *

Ərəbatın tərifini eylərəm,

Əbrişim telindən yalı gərəkdi.

Buğanaq ayağlı, yonma dırnağlı.

Bir hoqqa gümüşdən nalı gərəkdi.

                            (Paris nüsxəsi, 6-cı məclis)

ƏBRİŞİM FARS
ƏBRU FARS

Digər lüğətlərdə