ƏHMƏR ƏRƏB

Qırmızı.

Sayat, sərvidir boyu dilbərin,

Boyundan şirindi suyu dilbərin.

Ətirdən iylidi muyu dilbərin,

Səni döndərəndir, ey qızıl əhmər alma!

                               (“Sayat bəy-Səyalı xanım”)

Qeyd: Qızıləhmədi sözünün etimologiyası qızıl əhmər ilə əlaqələndirilir. Dilimizdə eynimənalı sözlərin qoşa işlənməsi halları vardır (müqayisə et: mürğ).

ƏHDİNİ BOZMAQ
ƏHRİMƏN FARS