ƏHRİMƏN FARS

1. Zərdüşt dinində: şər allahı, şər və zülmət mənbəyi.

2. Məcazi mənada: pis qüvvə, şər qüvvə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Paşa, Koroğlunu heç əhrimənlər tuta bilmir. (“Məhbub xanımın Çənlibelə gəlməyi”)

ƏHMƏR ƏRƏB
ƏHSƏNTÜ ƏRƏB