ƏRCƏL

Bədxasiyyət, pozğun. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏR
ƏRDƏMLİ