ƏSMƏR ƏRƏB

Qarabuğdayı, qarayağız. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Çəmlibelin səfasında, seyrində,

Gülüstanda arzumanım qalmadı.

Əsməriynən təngi piyalə düzdüm,

Xan Eyvazda arzumanım qalmadı.

                            (Paris nüsxəsi, 4-cü məclis)

ƏSMƏDİN
ƏSRƏMİŞ