AĞCA YÜZLÜ

Ağ üzlü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞCA SAZ
AĞÇA