ADAMYANA

Adam sözü “Adəm” deməkdir, -yana isə farsca -anə (-yanə) şəkilçisinin dəyişmiş formasıdır (şairanə...), bizdəki -casına şəkilçisinin sinonimidir.   

ADAM
ADAPTASİYA

Значение слова в других словарях