Arxisema və onun tərcüməsi

ilkin mənanın poetik mətnin variant vahidləri ilə gercəkləşən planları (Y.M.Lotman); semiofik vahidi. Tərcümədə arxisema mətnin invariant hissələri ilə əlaqələnir, deməli, o, belə demək mümkünsə, mətnin dərinlik strukturunu yenidən yaradır (işarələr səviyyəsində olan tərcümə).
Arximətn
Atalar sözü