Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ŞAH YİGİT

  Böyük bahadır, böyük qəhrəman. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞAHBAZ FARS

  1. Tərlan, şahin. 2. Məcazi mənada: igid, qoçaq adam haqqında. 3. Məcazi mənada: məğrur gözələ, gözəlin məğrur gözlərinə, baxışlarına işarə

  Tam oxu »
 • ŞAHINÇİBAŞI

  Ov quşlarına baxan xidmətçilərin başçısı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞAHVAR FARS

  Şahlara layiq, şahanə. Şad elədin Qurbaninin didarın, Həsrətin çəkirdim sən kimi yarın, Saldın bağa küllü cəmi dostların, Gözəllər şahvarı canım, xoş

  Tam oxu »
 • ŞAX

  1. Budaq, qol. 2. Üzəri şirniyyat və meyvə ilə bəzədilmiş budaq (adətən, toyda bəy və ya gəlin üçün yaxınları tərəfindən hazırlanır)

  Tam oxu »
 • ŞAQIMAQ

  Çaxmaq (şimşək). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞAQIR

  Şığıyan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞAMATA

  Hürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞAMİ GÜNLÜK

  Şamda (Suriyada) tikilən çadır növü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) Bu gün Pakistanda işlənməkdədir, al və qara rənglidir

  Tam oxu »
 • ŞANA FARS

  Daraq. Şana olum, zülfünüzə çatılım, Saği olum, dəstənizə qatılım; Əmrah deyər: qul adına satılım, Çıxsın ölkənizə sorağım, qızlar!                  

  Tam oxu »
 • ŞANƏ

  Bax: şana.

  Tam oxu »
 • ŞAPQA

  Papaq, şapka. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞATIR ƏRƏB

  1. Çevik. 2. Qulluqda hazır olan. 3. Qabaqda gedib yol açan adam. Yüklənə barxanam, çəkə bir şatır, Özbək dəvələri, misiri qatır, Tənəfləri ipək, atla

  Tam oxu »
 • ŞENLİK

  Kənd, oba, yaşayış məntəqəsi, məskun yer. Bir təpənin başında bir şenlik görünürdü, Aslan dedi: – Qardaş, orda diyən kör-kösək var

  Tam oxu »
 • ŞENNİK

  Bax: şenlik.

  Tam oxu »
 • ŞEŞMƏK

  Açmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞEYDA FARS

  Dəlicəsinə vurğun, eşqdən ağlını itirmiş, məftun, divanə. Şeyda bülbül şəklində daha çox işlənir. Deyəsən, şeyda bülbüldü, Baharı yazınan gəlir

  Tam oxu »
 • ŞƏBÇİRAQ

  Qaranlıqda parıltı verən daş; gecə çıraq kimi yanan gövhər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞƏBİ-YELDA

  Bax: şəbi-yəlda.

  Tam oxu »
 • ŞƏBİ-YƏLDA FARS

  Ən uzun və qaranlıq gecə (dekabrın 21-i, bəzən də 22-də olur). Gözəlin uzun və qara saçları bu gecəyə bənzədilir

  Tam oxu »
 • ŞƏCƏR ƏRƏB

  Ağac. Qul Allahquluyam, ay nəsib eylə! Şəcərdən baş verib, ay nə sib eylə, İskəndər mülküdü, aynası beylə, Nə Cəmşid padşah, nə də cam qaldı

  Tam oxu »
 • ŞƏDDƏ ƏRƏB

  1. Sapa düzülmüş mirvari, inci. 2. Dialektlərimizdə şəddə “qadın baş örtüyü” mənasında işlənir. Gözəllər yığılıb hamısı kəndə, Sənəyin doldurub burdan

  Tam oxu »
 • ŞƏHD ƏRƏB

  Bal, şan balı, şirə. Hər cəfənglər saz götürüb, söz deyib, Şairlik ismini sana çəkməsin. Cibin, milçək, zənbur kimi sızlayıb, Qanqalın şəhdini şana çə

  Tam oxu »
 • ŞƏHLA ƏRƏB

  Ala, ala rəngli (göz haqqında). Gözlərin şəhladı, qaşların qara, Müjganın vurubdu sinəmə yara. Sənsiz bu dərdimə kim eylər çara, Gözüm gördü səni, göz

  Tam oxu »
 • ŞƏHVAR

  Bax: şahvar.

  Tam oxu »
 • ŞƏQAİQ

  Bax: şəqayiq.

  Tam oxu »
 • ŞƏQAQ

  Gicgah; gözlə qulaq arasında üzərində saç olan yer, yanaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞƏQAYİQ ƏRƏB

  Laləgülü, xoruzgülü, gəlincikgülü. Səhər bülbülləri nə fəğan eylər, Düşərsə güzarı çəməndən ayrı. Səhər-səhər qönçəsindən ayrılan Şəqayiqlər gülməz sə

  Tam oxu »
 • ŞƏMAİL

  Bax: şəmayıl.

  Tam oxu »
 • ŞƏMAYIL ƏRƏB

  1. Təbiət, əxlaq. 2. Surət, şəkil. Özün naseh, kəlamındı imamət, Səcdə edər ona gündə təmamət, Əcəb norəstədi, xub qəddü-qamət, Əcəb şəhla, əcəb şəmay

  Tam oxu »
 • ŞƏMAYİL

  Bax: şəmayıl.

  Tam oxu »
 • ŞƏMS ƏRƏB

  Günəş. Şəms-qəmər (günəş və ay). Şərq ədəbiyyatında gözəlin camalına bənzətmə kimi işlənir. Bir bədən gördüm bu gün əl-ayağı yeddidi, Qırx səkkiz qana

  Tam oxu »
 • ŞƏMS-QƏMƏR

  Günəş və ay. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ŞƏMŞİR FARS

  Qılınc. Şahların şahıynan çıxaydı ova, Qüdrət şəmşirini gətirsin sova, Gecə-gündüz Abbas eyləsin dua, Haqdan uzun olsun ömrü bu bəyin!                

  Tam oxu »
 • ŞƏN-ŞADMAN

  Gülə-gülə, nəşəli, sevincli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞƏRABLU

  Sərxoş, kefli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞƏRM FARS

  Utanma, həya, xəcalət. O nədi ki, yetmiş iki başı var? O nəynən hörüldü, nədən daşı var? Laşərikin neçə sirdaşı var? Bilməyən ustaya Müğüm şərm oldu

  Tam oxu »
 • ŞƏRMƏNDƏ ETMƏK

  Utandırmaq, xəcalət çəkdirmək.

  Tam oxu »
 • ŞƏRMƏNDƏ FARS

  Utanan, utancaq; xəcalətli, üzüqara. Baxış bəyim, sənə minnət eyləyim, Minnəti eşidib yar, qayıt indi

  Tam oxu »
 • ŞƏRMƏNDƏ QILMAQ

  Bax: şərməndə etmək.

  Tam oxu »
 • ŞƏRMƏNDƏ OLMAQ

  Utanmaq, xəcalət çəkmək, xəcalətli olmaq.

  Tam oxu »
 • ŞƏTRƏNC FARS

  Şahmat. Bəylər oynar şətrəncini, nərdini, Kimsə bilməz ürəyimin dərdini, Çox çəkmişəm bu dərdlərin dördünü, Qoy çəkəyim, bunun ilə beş olsun!        

  Tam oxu »
 • ŞILAMAQ

  İşıldamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞIRŞIMAQ

  Şıqqıldamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ŞİKƏSTƏ FARS

  1. Sınıq, sınıq qəlbli. 2. Aciz. Oldum bir gözəlin payi-bəstəsi, Həm yar ənsuru, dil şikəstəsi.                                 (“Sam şahzadə”)

  Tam oxu »
 • ŞİKVƏ ƏRƏB

  Şikayət. Hər bir adam öz yerində oturmaz, Ağlın zaya verməz, fəhmin itirməz, İgidlər könlünə şikvə gətirməz, Necə dağdı, quzeyində qar olmaz?!        

  Tam oxu »
 • ŞİLƏ

  Qırmızı rəngli sadə pambıq parça. Əyninə geyinib şilə, Bizi tutub şirin dilə, Zər kəmər çək incə belə, Yaxan düymələ, düymələ!                        

  Tam oxu »
 • ŞİMDİ

  İndi. Şimdi paşa qulluğunda, Sədri Əzəm yanında. Haqqınan divan kəssinlər, Ədalət divana gəl.               (“Aşıq Alı və Əsmər xanım”)

  Tam oxu »
 • ŞİMŞAD

  Bax: şümşad. Gəl, sevdiyim, halallaşaq, ayrılaq, Dolansın boynuna ağ əllər indi. Nə xoş xına görüb, rəngi al çalır, Şimşad barmaqlarla ağ əllər indi

  Tam oxu »
 • ŞİRİ-MƏRDAN

  İgidlərin aslanı, qəhrəman və bahadırların başçısı (həzrət Əlinin ləqəbi). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »