Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • SARARMAQ

  Saralmaq, sarı olmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SARB

  Bax: sarp. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SARMAQ

  Sarımaq, ip ilə dövrələmə dolamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SARU

  Sarı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SASI

  İyrənc. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAVAR FARS

  Ata və ya başqa heyvana minmiş.

  Tam oxu »
 • SAVAR OLMAQ

  Minmək. Pis övlada öyüd versə yaxşı ata, İyid çıxıb savar olmaz yaxşı ata, Kamil ovçu bərəsində yaxşı ata, Keçirəndə ya dəyməyə, ya dəyə

  Tam oxu »
 • SAVMAQ

  Sovmaq, ötüşmək, kənar etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAVRILMAQ

  Sovulmaq, dağılmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAVULMAQ

  Sovulmaq, aradan çıxmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAY

  Düz, düzgün, cilalı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAYA FARS

  1. Kölgə. 2. Himayə, kömək. Səndən xəbər alım, ay sarı qaya, Mənim Əslim buralardan keçdimi? Mübarək kölgənlə salıbsan saya, Mənim Əslim buralardan ke

  Tam oxu »
 • SAYƏ

  Bax: saya.

  Tam oxu »
 • SAYIL ƏRƏB

  Dilənçi, yolçu. Qapıya gəlmişəm, sayılam, sayıl, Haq verən paylara olaram qayıl.                     (“Qurbani

  Tam oxu »
 • SAYRAMAQ

  Ötmək, oxumaq (quş), (sıramaq). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAYVAN

  fars. sayeban Kölgəlik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SAZ

  Qamışlıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SEÇİLƏCƏKLƏYİN

  Ayrılacaq kimi, seçiləcək kimi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SELAB

  Bax: selav.

  Tam oxu »
 • SELAV

  ərəb. seylab – sel, sel suyu Sel axan yer, dərə. Dialektlərdə “sel yuyan yer, torpaq” mənasında da işlənir

  Tam oxu »
 • SETAR

  Bax: setarə.

  Tam oxu »
 • SETARƏ

  fars. sətar Çalğı aləti, tarın bir növü. Canını qurban edəsən, Bir belə cənnət quşuna. Götürüb setarəni, Basıb mərməri döşünə

  Tam oxu »
 • SEVDA ƏRƏB

  Eşq, məhəbbət; həvəs, arzu. Desələr: Qurbani, bu nə sevdadı? Söylə: bir Pərinin yadigarıdı.                                       (“Qurbani”)        

  Tam oxu »
 • SEYRAĞUB

  Bax: səgrəqib. Telini daraya-daraya hamamdan çıxan Pərini görən Qurbani cusa gəlib: Sallana-sallana çıxdı hamamdan, Asta yeri, gözəl, sənə göz dəyər

  Tam oxu »
 • SEYRAQUB

  Bax: səgrəqib. Aman vəzir, əlac eylə dərdimə, Görünmür gözümə oralar indi. Seyraqublar yaman düşdü araya, Necə uzaxlaşdı aralar indi

  Tam oxu »
 • SEYRƏQİB

  Bax: səgrəqib. Mənim günüm keçər ah-zar, Aləm olub başıma dar. Arada seyrəqiblər var, Oğlan, inan, mən səninəm!                       (“Fərhad və Şiri

  Tam oxu »
 • SEYVAN

  Eyvan. Fələk, şad könlümdən alma həvəsi, Ayırma yarımdan, tutaram yası. Necə oldu bu seyvanın yiyəsi? Dərd-qəmi var, tamam ağlar qalıbdı

  Tam oxu »
 • SƏDƏMƏ ƏRƏB

  1. Çarpma, vurma, toxunma, toqquşma. 2. Gözlənilmədən başa gələn bəla, müsibət, fəlakət, afət. Münəccimlər dedilər: – Göydən bəla gələcək, taxt-taca s

  Tam oxu »
 • SƏDRİ-ƏZƏM ƏRƏB

  Hökumət başçısı. Şimdi paşa qulluğunda, Sədri-əzəm yanında. Haqqınan divan kəssinlər, Ədalət divana gəl

  Tam oxu »
 • SƏF BAĞLAMAQ

  Sıra ilə düzülmək, cərgə-cərgə durmaq.

  Tam oxu »
 • SƏF ÇƏKMƏK

  Bax: səf bağlamaq.

  Tam oxu »
 • SƏF DÜZMƏK

  Bax: səf bağlamaq.

  Tam oxu »
 • SƏF ƏRƏB

  Sıra, cərgə, düzüm. Ərənlər üstümə gəldi nümayan, Bir ayə göstərdi bəyanbəbəyan, Bir səf mələk gördüm huriyi-qılman, Dal gərdəndə şanaları neçədi?    

  Tam oxu »
 • SƏFİNƏ ƏRƏB

  Gəmi. Min səfinəm dəryalarda qışlaya, Qırx qulunlu min qısrağım kişnəyə, Yanında iki yüz çoban işləyə, Hər bir sürüsündə min beş yüz ola

  Tam oxu »
 • SƏGİRDİŞ

  Səyirtmə (at üçün). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SƏGİRDMƏK

  Səyirtmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SƏGİRMƏK

  Sıçramaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SƏGRƏQİB

  Farsca “it” mənasını verən səg və ərəb mənşəli rəqib sözlərindən əmələ gəlib, it rəqib, it xasiyyətli rəqib mənasını verir

  Tam oxu »
 • SƏHƏNG

  Bax: sənək.

  Tam oxu »
 • SƏXA ƏRƏB

  Səxavət, əliaçıqlıq, comərdlik. Özü bir səxa kanı, Adildivandı bu gələn. Özü gül, saçı sünbül, Yaqut-yəməndi bu gələn

  Tam oxu »
 • SƏXT FARS

  Pərtlik, sərt. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SƏQİRƏN-KƏBİRƏN

  ərəb. səqir – kiçik, balaca, azyaşlı, kəbir – böyük, yaşlı, qoca Uşaqdan (kiçikdən) böyüyədək. Dastanlarda fəqirən-səğirən şəklində də rast gəlinir

  Tam oxu »
 • SƏLSƏBİL ƏRƏB

  1. Cənnətdə olan bir çeşmənin adı. 2. Yüngül və dadlı su. Girdim bağa, bağım təğayir oldu, Xoryat əli dəydi, tağ ayir oldu

  Tam oxu »
 • SƏLVİ

  Bax: sərv. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • SƏMAĞ ƏRƏB

  Qulaq borusu, eşitmə üzvü. Qurbani der: göz gözlədim, göz aldım, Səmağ oldum, ağılmənddən söz aldım, Düz tərpəndim, mərufumu tez aldım, Ədəb götürdüm,

  Tam oxu »
 • SƏMAX

  Bax: səmağ.

  Tam oxu »
 • SƏMƏK ƏRƏB

  Balıq. Hər yetən hərcayı tərpədir yaram, Qoymullar halıma gəzdiyim yerdə. Bir quru qəfəsəm Nil dəryasında, Səməklər də udur üzdüyüm yerdə

  Tam oxu »
 • SƏMƏN FARS

  1. Yasəmən. 2. Yaşıl. Səhər bülbülləri nə fəğan eylər, Düşərsə güzarı çəməndən ayrı, Səhər-səhər qönçəsindən ayrılan, Şəqayiqlər gülməz səməndən ayrı

  Tam oxu »
 • SƏMƏND ƏRƏB

  Qızılı və boz rənglər arasında bir rəngdə olan at. Dirili Qurbani, götür, din indi! Boynundadı məhəbbətin kəməndi

  Tam oxu »
 • SƏMƏNDƏR

  Əsatirə görə, odda yaşayan heyvan. Çoxu aşıqlığı asan şey sandı, Cəfasını gördü, çox tez usandı, Abbas bir pərinin oduna yandı, Görənlər dedilər: bax,

  Tam oxu »