Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • İŞ

  iş qızartmax: (Qax) nalayiq hərəkət etmək və ya danışmaq

  Tam oxu »
 • İŞAR

  (Qazax) məna. – Sözünün işarı var

  Tam oxu »
 • İŞARMAX

  I (Qazax) yaşarmaq, yaş olmaq. – Bura işarer, su çıxar qassaη II (Balakən, Oğuz, Zaqatala) yersiz, şit-şit gülmək

  Tam oxu »
 • İŞBƏ

  (Sabirabad) küncüd tayası. – Bılar bizim işbəmizdi

  Tam oxu »
 • İŞBİTİRƏN

  (Çənbərək) xidmətçi, kuryer. – İşbitirən əsgərriyə adam çağırır

  Tam oxu »
 • İŞDƏCƏY

  (Yardımlı) əhvalat, hadisə. – Çox işdəcəylər gəlib başıma

  Tam oxu »
 • İŞDƏX’

  I (Culfa) əkin yerinin ortasından düz çəkilən arx II (Meğri, Şuşa, Şəki) əməl, iş. – Onun işdəx’ləri yadıma düşəndə az qaler barğım çatdasın (Meğri)

  Tam oxu »
 • İŞDİX’

  (Basarkeçər, Gədəbəy, Hamamlı, Qazax, Tovuz) isti alt paltarı. – Canım işdix’siz qızmer mə:m heş qışda (Gədəbəy); – İşdiyim olmasa, üşüyərəm (Hamamlı)

  Tam oxu »
 • İŞGƏNCƏ

  (Zaqatala) arabanın hissəsi

  Tam oxu »
 • İŞGƏNƏ

  (Ordubad) bozbaş və ya qovurma suyu. – İsgənə çox ləzzətdiydi

  Tam oxu »
 • İŞGİL

  I (Cəbrayıl, Meğri) bax işkil I. – Qapının işgilin yavaçcə vurdum, girdim yerimə (Meğri); – Fe:ruz içəri girib işgili vurdu (Cəbrayıl) II (Ağcabədi, A

  Tam oxu »
 • İŞGİLLƏMƏX’

  (Xanlar, Şərur) oğurlamaq. – Mən nə bilim sənin pıçağını kim işgilliyif (Xanlar)

  Tam oxu »
 • İŞGİLLİ

  (Qarakilsə) şübhəli. – Bu iş çox işgilli işdi

  Tam oxu »
 • İŞGİT

  (Dərbənd) meyvə yeyiləndən sonra atılan tumlu hissə, meyvənin cecəsi. – Armutun işgitdərini apar mallara tük

  Tam oxu »
 • İŞIĞ GÖZÜ

  (Şərur, Bakı) qaranlıq düşməmiş. – İşıx gözü yığışın gedin (Şərur); – İşığ gözü ged, qeyit (Bakı)

  Tam oxu »
 • İŞIĞLIĞ

  (Şamaxı) pəncərə. – Bizzərdə pəncəriyə işığlığ diyəllər

  Tam oxu »
 • İŞILDARQUŞ

  (Ağcabədi, Bakı, Salyan) bax işildavuc. – İşıldarquş uçanda işıx verir (Ağcabədi)

  Tam oxu »
 • İŞİLDAVUC

  (Qax) gecələr işıq verən cücü

  Tam oxu »
 • İŞİLDO:UZ

  (Qax) bax işildavuc. – Bizim yerrərdə işildo:uz çox olur

  Tam oxu »
 • İŞİLLO:UZ

  (Qax) bax işildavuc

  Tam oxu »
 • İŞİMAĞ

  (Dərbənd) sürtmək. – Çaqqunu işdim daşa, ülgücə döndi

  Tam oxu »
 • İŞKİL

  I (Ordubad, Zəngilan) cəftə. – Qapu: zun işkilin keçi get (Zəngilan) II (Mingəçevir) boyunduruğu arabanın qollarına bərkidən ağac

  Tam oxu »
 • İŞKİLLƏMƏX’

  (Culfa) cəftələmək. – Qapının dalın işkillədi, kişi qaldı çöldə

  Tam oxu »
 • İŞQA

  (Şəki) sınmayan, elastiki. – Bey işqa çuvuxnan döyərdi nökəri

  Tam oxu »
 • İŞQALAMAĞ

  (İsmayıllı) silkələmək. – A Tükəzban, sən cüanəzənsən, gə bu tut ağacını işqala

  Tam oxu »
 • İŞLAVIRAN

  (Bakı) güclü yağış

  Tam oxu »
 • İŞŞƏX’

  (Ağdam, Basarkeçər, Borçalı, Qazax) qoyunun birillik balası. – İşşəyin əti yaxşı olor (Qazax); – İşşəx’ birillix’ toxludu (Oğuz)

  Tam oxu »
 • İŞVƏMƏX’

  (Qazax) suyun qarşısını kəsmək

  Tam oxu »
 • İŞVƏR

  (Qazax) cərgə

  Tam oxu »
 • İTAĞACI

  (Dərbənd) bax ayağüstü

  Tam oxu »
 • İTDƏ

  (Təbriz) dəstə. – Camahatın bir itdəsi qeyitdi öylərinə

  Tam oxu »
 • İTDİRSƏYİ

  (İmişli) tikanlı kol

  Tam oxu »
 • İTDİŞƏYİ

  (Kürdəmir) paxlaya oxşayan yabanı bitki. – İtdişəyi paxlıya oxşu:r

  Tam oxu »
 • İTXIRMANI

  (Zaqatala) qarmaqarışıqlıq. – Öyə baş soxmağ olmir, lap itxırmanıdı

  Tam oxu »
 • İTXİYARI

  (Dərbənd) xiyara oxşayan zəhərli yabanı bitki. – İtxiyarını gürməyə basdum, partdayıb güzlərimə siçrədü, güzlərim bərk əcişməğə başladu

  Tam oxu »
 • İTİX’

  (Kürdəmir, Şəki, Şəmkir, Tərtər) itmiş şey. – Axdardım, itiyimi tafdım (Tərtər); – İtiy axda:ram (Şəki)

  Tam oxu »
 • İTİQATI

  (Salyan) cəld, zirək. – Sevil, maşalla, əldən-ayağdan itiqatıdı

  Tam oxu »
 • İTİRMƏX’

  (Şəki) söndürmək. – Mürsəl, tez ol, ocağı itir

  Tam oxu »
 • İTİTMƏX’

  (Meğri) qızışdırmaq, yoldan çıxarmaq. – Arvat vəziri itider ki, gərəx’ özün patişah olasan

  Tam oxu »
 • İTQUSDU

  (Bərdə, Cəbrayıl, Zəngilan) uşaq oyunlarından birinin adı. – Uşaxlar itqusdu öynü:r (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • İTLƏŞ

  (Mingəçevir) balaca bıçaq

  Tam oxu »
 • İTMAX

  (Zaqatala) bax idmax

  Tam oxu »
 • İTYÖSÜNNÜ

  (Kəlbəcər) nəfsli. – Möysün ityösünnü adamdı

  Tam oxu »
 • İV

  I (Vedi, Şərur, Gəncə, Qarakilsə, Meğri) saçın ayrıcı, tağ. – İvi: düz ayırmıyıfsan (Qarakilsə) II (Qarakilsə) arx

  Tam oxu »
 • İVHALLI

  (Laçın) bax ifallı. – Sa:bir ivhallı oğlandı

  Tam oxu »
 • İVIR-CIVIR

  (Balakən) xırda-xuruş

  Tam oxu »
 • İY-CİY

  (Biləsuvar) səs-soraq ◊ İy-ciyi kəsilmək – səsi-sorağı kəsilmək. – Oların iy-ciyi kəsildi

  Tam oxu »
 • İYAR

  (Qax, Zaqatala) yəhər. – Təkəltisiz iyar olmaz

  Tam oxu »
 • İYƏ

  (Qax) sahib

  Tam oxu »
 • İYƏŞMƏX’

  (Ağdam, Borçalı, Cəbrayıl, Çənbərək, Füzuli, Gədəbəy, Qarakilsə, Mingəçevir, Şəmkir, Tovuz, Zəngilan) bax idəşməx’

  Tam oxu »