Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • İQRAQ

  (Dəvəçi) uzaq

  Tam oxu »
 • İLALLOUV

  (Zaqatala) quş adı, sarıköynək

  Tam oxu »
 • İLANDİLİ

  (Oğuz) bitki adı. – İlandili na:ziy uzun otdu, köhdən küləş olur, so:ra üş-dört qıça ayrılır

  Tam oxu »
 • İLANGÜLÜ

  (Ordubad) çiçək adı, sarı çiçək

  Tam oxu »
 • İLANQABIĞI

  (Salyan) parça növü. – İlanqabığınnan qız-gəlinnər tuman tikdirib gi:llər

  Tam oxu »
 • İLANQARIŞQA

  (Şuşa) nazik, uzun qarışqa. – İlanqarışqa adamı yaman sancır

  Tam oxu »
 • İLANYALI

  (Qazax, Tovuz) uzunsov ot tayası. – Qalxozun ilanyalıları çoxdu (Qazax)

  Tam oxu »
 • İLAZUN

  (Bakı) həmişə. – Onun anası ilazun qalxozda işdi:r

  Tam oxu »
 • İLDIR-İLDIR

  (Bakı) gilə-gilə. – Gözü:n yaşını ildır-ildır tökürdü

  Tam oxu »
 • İLEY

  (Qazax) qabaq. – İleyində ölöm, a Qurvan

  Tam oxu »
 • İLFİDƏ

  (Qarakilsə) təndirə çörək yapmaq üçün işlədilən alət

  Tam oxu »
 • İLFİTƏ

  (Zəngilan) bax ilfidə. – İlfitiynən təndirə çörəx’ yaperıx

  Tam oxu »
 • İLGA

  (Balakən, Zaqatala) sıra, ardıcıllıq, növbə. – Tütünü ilgeynan düz, yorulmazsan (Balakən); – İlgeynan düzəltmağa isdi:rəm (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • İLGİÇ

  (Zaqatala) ilgək

  Tam oxu »
 • İLĞIM

  (Əli Bayramlı, İmişli, Kürdəmir, Qazax, Saatlı, Sabiribad, Salyan) sərab. – İlğım adamı allader (Qazax); – İlğım yayda issidə olır (İmişli); – İlğım k

  Tam oxu »
 • İLĞIMAX

  (Borçalı) gözdən itmək. – Alı ilğıdı çöldə

  Tam oxu »
 • İLĞIMSIZ

  (Gədəbəy) çox, saysız-hesabsız. – Sa:yıx, qutarmağ olmor ha qoyunkeçi:, ilğımsızdı

  Tam oxu »
 • İLĞIN

  (İmişli) bax ilğım

  Tam oxu »
 • İLİ

  (Göyçay) ana

  Tam oxu »
 • İLİG

  (Qax) çəyirdək. – Sancaxnan ağ bə:linin iligini çıxarıp murabba pişiriy

  Tam oxu »
 • İLİMQULĞUNA

  (Çənbərək) fırıldaqçı. – İlimqulğuna adamı yörəndə hirsdənir Qurvan

  Tam oxu »
 • İLİŞGƏN

  (Füzuli) asqı. – Torvanı ilişgənnən as

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏX’

  (Ordubad) çatmaq. – Səni atun mə:m atıma ilişmədi

  Tam oxu »
 • İLİTMƏ

  (Cəbrayıl) ilıq (yumurta). – Doxdur dedi ki, çoxlu ilitmə yumurta iç

  Tam oxu »
 • İLİTMƏX’

  (Yevlax) ilıq etmək, isitmək. – Ay Nahab bajı, dur südü ilit, mayala

  Tam oxu »
 • İLKİNDİ

  (Ağdam, Borçalı, Göyçay, Hamamlı, Qax, Qazax, Mingəçevir, Oğuz, Şəki, Şəmkir, Zaqatala) bax ikindi. – Gün batana yaxına de:rix’ ilkindi (Oğuz); – Xoru

  Tam oxu »
 • İLKİNƏ

  (Bakı, Salyan) ilk dəfə. – Mərcanın gəlini ilkinə qız doğdu (Salyan)

  Tam oxu »
 • İLQAC

  (Ağbaba) yanını basa-basa. – Heydarın qızı ilqac yeriyir

  Tam oxu »
 • İLQAŞDIMAX

  (Meğri) tələsmək, cəld getmək. – Adam olan Darbəriyə tərəf ilqaşdırır, bilmirəm nə var

  Tam oxu »
 • İLLAC

  I (Şərur) taqət, güc. – İllacım olmur kin, bırdan duram, orda oturam II (Salyan, Zəngilan) əlac. – İllac qaldı darı xirməninə (Salyan)

  Tam oxu »
 • İLLAH

  (Bakı, Cəlilabad, Salyan, Mingəçevir) xüsusən. – Dərman yaxşidi, illah da analgin ola (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • İLLAHIM

  (Zəngilan, Şərur) bax illah. – Bı uşaxlar, illahım da sə:n oğlun yaman nadişdi (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • İLLAHTA:LA

  (Salyan) yaxşı. – İllahta: la, sən diyən olsun

  Tam oxu »
 • İLLAP

  (Şərur, Zəngilan) lap. – Davarı illap uzaxlara aparırdıx (Şərur)

  Tam oxu »
 • İLLƏT

  I (Quba) xəstəlik adı II (Salyan) məqsəd, fikir. – Sə:n nəsə başqa illətin var, özün dimirsən

  Tam oxu »
 • İLMAĞ

  (Sabirabad, Salyan) ilıq

  Tam oxu »
 • İLMAMMAX

  (Ağdam) dırmaşmaq. – Bir qaydada ilmandım ağaja

  Tam oxu »
 • İLMANDA

  (Cəbrayıl) yoğun ip

  Tam oxu »
 • İLMANĞI

  (İmişli, Sabirabad, Salyan) bax ilmanqi

  Tam oxu »
 • İLMANQI

  (Əli Bayramlı, Şərur, Masallı, Salyan) bax ilmanqi

  Tam oxu »
 • İLMANQİ

  (Cəlilabad, Kürdəmir) ilıq. – Suyi ilmanqi elə, gəti tökginən əlimə (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • İLMANQU

  (Lənkəran) bax ilmanqi. – Su: ilmanqu eləmiəsə:n?

  Tam oxu »
 • İLMARMAĞ

  (Dərbənd) yalvarmaq. – Mən məniçü ilmarsam da, o mənə ögüd vereydi

  Tam oxu »
 • İLMƏBASMA

  (Salyan) işlək, zirək. – İlməbasmadı, bir də:qə bi yerdə diyammır

  Tam oxu »
 • İLMƏKGÜLMƏK

  (Salyan) ilmək. – İpi ilməkgülmək elə bağla inəyin ayağına

  Tam oxu »
 • İLMİDDƏM

  (Bakı, Cəbrayıl, Xaçmaz, Kürdəmir, Zəngilan) həmişə. – Bı uşaxlar ilmiddəm yolun üsdündə oynuyur (Cəbrayıl); – İlmiddəm bı küçələri boş-boş gəzmə, ged

  Tam oxu »
 • İLMİNƏ-QULĞUNA

  (Çənbərək) araqarışdıran, sözgəzdirən. – Sənəm qarı yaman ilminə-qulğuna arvatdı

  Tam oxu »
 • İLMİZA:LIM

  (Füzuli, Zəngilan, Şərur) həmişə. – İlmiza:lım avara gəzir (Füzuli)

  Tam oxu »
 • İLPETMƏX’

  (Borçalı, Qazax) qorxmaq. – Qarannıxda uşax ilpedir (Qazax)

  Tam oxu »
 • İLPEYETMƏX’

  (Borçalı) ürpəşmək. – Denən o simavarı yavaş sürtsün, ətim ilpeyedir

  Tam oxu »