Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • İTAĞACI

  (Dərbənd) bax ayağüstü

  Tam oxu »
 • İTDƏ

  (Təbriz) dəstə. – Camahatın bir itdəsi qeyitdi öylərinə

  Tam oxu »
 • İTDİRSƏYİ

  (İmişli) tikanlı kol

  Tam oxu »
 • İTDİŞƏYİ

  (Kürdəmir) paxlaya oxşayan yabanı bitki. – İtdişəyi paxlıya oxşu:r

  Tam oxu »
 • İTXIRMANI

  (Zaqatala) qarmaqarışıqlıq. – Öyə baş soxmağ olmir, lap itxırmanıdı

  Tam oxu »
 • İTXİYARI

  (Dərbənd) xiyara oxşayan zəhərli yabanı bitki. – İtxiyarını gürməyə basdum, partdayıb güzlərimə siçrədü, güzlərim bərk əcişməğə başladu

  Tam oxu »
 • İTİX’

  (Kürdəmir, Şəki, Şəmkir, Tərtər) itmiş şey. – Axdardım, itiyimi tafdım (Tərtər); – İtiy axda:ram (Şəki)

  Tam oxu »
 • İTİQATI

  (Salyan) cəld, zirək. – Sevil, maşalla, əldən-ayağdan itiqatıdı

  Tam oxu »
 • İTİRMƏX’

  (Şəki) söndürmək. – Mürsəl, tez ol, ocağı itir

  Tam oxu »
 • İTİTMƏX’

  (Meğri) qızışdırmaq, yoldan çıxarmaq. – Arvat vəziri itider ki, gərəx’ özün patişah olasan

  Tam oxu »
 • İTQUSDU

  (Bərdə, Cəbrayıl, Zəngilan) uşaq oyunlarından birinin adı. – Uşaxlar itqusdu öynü:r (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • İTLƏŞ

  (Mingəçevir) balaca bıçaq

  Tam oxu »
 • İTMAX

  (Zaqatala) bax idmax

  Tam oxu »
 • İTYÖSÜNNÜ

  (Kəlbəcər) nəfsli. – Möysün ityösünnü adamdı

  Tam oxu »
 • İV

  I (Vedi, Şərur, Gəncə, Qarakilsə, Meğri) saçın ayrıcı, tağ. – İvi: düz ayırmıyıfsan (Qarakilsə) II (Qarakilsə) arx

  Tam oxu »
 • İVHALLI

  (Laçın) bax ifallı. – Sa:bir ivhallı oğlandı

  Tam oxu »
 • İVIR-CIVIR

  (Balakən) xırda-xuruş

  Tam oxu »
 • İY-CİY

  (Biləsuvar) səs-soraq ◊ İy-ciyi kəsilmək – səsi-sorağı kəsilmək. – Oların iy-ciyi kəsildi

  Tam oxu »
 • İYAR

  (Qax, Zaqatala) yəhər. – Təkəltisiz iyar olmaz

  Tam oxu »
 • İYƏ

  (Qax) sahib

  Tam oxu »
 • İYƏŞMƏX’

  (Ağdam, Borçalı, Cəbrayıl, Çənbərək, Füzuli, Gədəbəy, Qarakilsə, Mingəçevir, Şəmkir, Tovuz, Zəngilan) bax idəşməx’

  Tam oxu »
 • İYİDOĞLAN

  (Ağdam, Ağdərə, Balakən, Zaqatala) quş adı, boz qaratoyuq

  Tam oxu »
 • İYİRTKƏN

  (Zaqatala) gəndalaş

  Tam oxu »
 • İYLİFIS

  (Qazax) 1. natəmiz 2. səliqəsiz. – Niyar yaman iylifısdı, öy bir-birinə qarışıf, fikir vermer heç

  Tam oxu »
 • İYMƏ

  (Quba) süzmə

  Tam oxu »
 • İYMƏG

  (Dərbənd) yemək. – Narı payizdə iyədülər

  Tam oxu »
 • İYNƏ

  (Zaqatala) corab milli. – Corapı örüp iynəni hayana qoydun?

  Tam oxu »
 • İYNƏBATMAZ

  (Bakı) parça adı

  Tam oxu »
 • İYNƏQIYIX

  (Zərdab) çuval, xaral ağzını tikmək üçün böyük iynə (ağacdan da olur). – Nənəm iynəqıyığı sındırdı; – Xaralları tikməy üçün hər kəs özünə iynəqıyıx qa

  Tam oxu »
 • İYNƏLİX’

  (Qazax) iynə sancılan balaca balış. – O iynəlix’dən iyneyi çıxart maηa ver

  Tam oxu »
 • İYTİKƏN

  (Qazax) bitki adı

  Tam oxu »
 • İZAL

  izal olmağ: (Bakı) çıxıb getmək, rədd olmaq. – İzal ol başımnan

  Tam oxu »
 • İZAN

  izan olmax: (Bolnisi) bax izal olmağ

  Tam oxu »
 • İZDİ-RƏĞBƏTDİ

  (Oğuz) ləyaqətli. – U arvad izdi-rəğbətdi iş görəndi

  Tam oxu »
 • İZĞAR

  (Salyan) tərslik, inadkarlıq. – Bi pis xəsyəti var ki, irğarı tutanda heç kəsi eşitmir

  Tam oxu »
 • İZMAN

  (Tərtər) altıyaşar erkək qoyun. Kk

  Tam oxu »
 • KABALAK

  (Zaqatala) kəpənək

  Tam oxu »
 • KABAY

  (Zaqatala) kəpənək

  Tam oxu »
 • KA:BƏ

  (Bakı) qarğıdalı. – Qalxoz bi:l əmeg güninə xeyli ka:bə vərdi

  Tam oxu »
 • KADU

  (İrəvan) qabaq

  Tam oxu »
 • KAF

  kaf keşməx’: (Meğri) ac qalmaq. – Heyvannar kaf keşdilə dünənnəri

  Tam oxu »
 • KAFDARSIYIR

  (Ucar) qoca canavar. – Kafdarsıyır kəndə girməz

  Tam oxu »
 • KAĞ

  I (Cəbrayıl, Meğri, Zəngilan) qışda qoyun və quzuların saxlandığı üstüörtülü yer. – Fərzalı qoyunu kağa yığdı (Zəngilan); – Qoyunu əvvəlimci dəfə payı

  Tam oxu »
 • KAĞA

  (Şərur) mağara

  Tam oxu »
 • KAĞAL

  (Qarakilsə, Şəmkir, Tovuz) tənbəl. – Səni kimi kağal adam olmaz, niyə gedif bircə dəfə o mamaηnan görüşmürsəη? (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • KAĞALA

  (Ağbaba) kiçik səbət. – Qoyunnara bir kağala ot verdim

  Tam oxu »
 • KAĞALAX

  (Oğuz) cəhrənin iyinə keçirilən dəyirmi taxta

  Tam oxu »
 • KAĞALLIX

  (Tovuz) tənbəllik. – Qırmızı Meyti kağallıxda təx’di, o:nçun da qojalmır

  Tam oxu »
 • KAĞAN

  (Çənbərək, Gədəbəy, Gəncə, Qazax, Tovuz) xışın və ya arabanın qolunu boyunduruğa birləşdirən qayış. – Boyunduruğun kağanı yiyilif, onu düzəlt (Tovuz);

  Tam oxu »
 • KAĞANQIRAN

  (Şəmkir) məc. – qanmaz. – Ə:, sən nə kağanqıran adamsaη, bir sa:tdı çağıreram, niyə cavaf vermersəη?

  Tam oxu »