Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • İMAX

  (Dərbənd) yemək. – Uşağlar imağa getdi; – Qomuşlar <camışlar> biçan <ot> iyələr; – Hindi xinqal iyədüğ

  Tam oxu »
 • İMANIKOR

  (Şuşa) uşaq oyunu adı. – İmanıkorda mətə qazırıx

  Tam oxu »
 • İMARAT

  I (Füzuli) yumşaq, narın. – Torpax gərəy imarat ola ki, bi şey bitə II (Zaqatala) qadınlar üçün qiymətli metallardan hazırlanan bəzək şeyləri

  Tam oxu »
 • İMARƏT

  I (Füzuli) bax imarat I II (Göyçay) 1. yaxşı 2. qiymətli. – Belənçiyinə imarət iş görürsən

  Tam oxu »
 • İMƏNNƏ

  (Salyan) ev əşyaları. – Zərifə gəlin köçəndə düz iki maşın imənnə aparmışdı

  Tam oxu »
 • İMİNYA

  (Zaqatala) bax əmənniyə

  Tam oxu »
 • İMİRƏMMƏX’

  (Mingəçevir) güvənmək. – O, gücünə imirənir

  Tam oxu »
 • İMQA

  (Füzuli) dəstə. – İmqa qayırıllar

  Tam oxu »
 • İMLIĞ

  (Əli Bayramlı, Salyan) ip qırıntıları. – Hökümə qarı xalçanın imlığın qaytardı (Əli Bayramlı)

  Tam oxu »
 • İMRƏMMƏG

  (Əli Bayramlı) balasını istəyərək səs çıxarmaq (inəklərdə)

  Tam oxu »
 • İMRƏMMƏX’

  (Çənbərək, Daşkəsən, Gədəbəy, Hamamlı, Karvansaray, Qazax) bax imrəmməg. – İnəx’ gəlif qapıda imrəner, dur get buzoynu altına burax, sağ (Qazax); – Bu

  Tam oxu »
 • İMRƏNCİ

  (Qazax) təmizkar, səliqəli. – Güllü yaman imrənci qızdı, qoymor öyə bir çöf çüşə, öyü gümüş kimi saxler

  Tam oxu »
 • İMRİX’

  (Gədəbəy, Qazax, Şəmkir) iri (un). – Un yaman imriy ü:nüf nəm olduğuna (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • İMSEK

  (Balakən, Zaqatala) obaşdan. – İmsekdən get, gəti də (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • İMSİLƏMƏX’

  (Qarakilsə) iyləmək

  Tam oxu »
 • İN

  I (Quba) qoxu, iy. – Üzərrigi yandıraduğ, yaxşı in verədü II (Culfa, Naxçıvan, Ordubad, Şərur, Zəngilan) hin III (Göyçay) səs

  Tam oxu »
 • İNAĞ

  (Bakı, Salyan, İmişli, Lənkəran) xəstəlik adı. – İnağ öldirir məyi (İmişli)

  Tam oxu »
 • İNAHAT

  (Salyan) tərslik, inadkarlıq. – Onsuzza Səlim inahatın yeridəcəg, pissig sə: qalacağ

  Tam oxu »
 • İNAX

  (Füzuli, İmişli, Mingəçevir, Zəngilan) bax inağ. – İnax olanın başınnan qan almasan ayılmaz (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • İNCAFARA

  (Gədəbəy, İsmayıllı, Tovuz) bax incavara. – Uşax yıxıldı, əmə incafara heş zat olmadı (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • İNCAR

  (Lerik, Yardımlı) hal, taqət. – İncarım yoxdu işdəməgə (Yardımlı)

  Tam oxu »
 • İNCAVARA

  (Cəbrayıl, Çənbərək, Karvansaray, Meğri, Zaqatala) yaxşı ki, xoşbəxtlikdən. – İncavara yağış bizi tutmadı (Karvansaray); – Açca qalmışdı bassın ayı, i

  Tam oxu »
 • İNCAVARADAN

  (Kəlbəcər, Qazax, Şuşa) bax incavara

  Tam oxu »
 • İNCAVARINA

  (Mingəçevir) bax incavara

  Tam oxu »
 • İNCƏFARA

  (Kürdəmir) bax incavara. – İncəfara yağışa düşmədüg

  Tam oxu »
 • İNCƏFARDAN

  (Bərdə) bax incavara. – İncəfardan yeznəm gəlif çıxdı

  Tam oxu »
 • İNCƏVARA

  (Ağcabədi, Bərdə, Gəncə, Kəlbəcər, Kürdəmir, Qazax, Naxçıvan, Şəki, Şərur, Ucar, Zəngilan) bax incavara

  Tam oxu »
 • İNCƏVARADAN

  (Bərdə) bax incavara. – İncəvaradan bu yolnan gəldi, səni görmədi

  Tam oxu »
 • İNCƏVARANA

  (Cəbrayıl) bax incavara. – İncəvarana tez gəldi

  Tam oxu »
 • İNCƏVARI

  (Qarakilsə) bax incavara. – Alının oğlu incəvarı bizi yuvatmadı

  Tam oxu »
 • İNCƏVARINA

  (Zəngilan) bax incavara. – İncəvarına heç kim görmədi, yoxsa batmışdıx; – İncəvarına tək o gördü

  Tam oxu »
 • İNCIX

  I (Kürdəmir, Qazax) haçadırnaqlı heyvanların ayaqlarının dalındakı çıxıntı. – İnəyin incığı qanıyıf. – Camışın incığı qırıldı (Qazax) II (Zaqatala) to

  Tam oxu »
 • İNCİ

  (Borçalı, Qazax) bəzəkli qadın araqçını

  Tam oxu »
 • İNÇAL

  (Şəki) tut mürəbbəsi, riçal. – İki bərni inçal bişirmişdim, üş bərni bəhməz

  Tam oxu »
 • İNÇİXOV

  (Şəki) dağlarda bitən yeməli yabanı bitki. – Uşaxlar inçixov dənnəmağa gidifdi

  Tam oxu »
 • İNƏKƏMÇƏYİ

  (Naxçıvan) üzüm növü

  Tam oxu »
 • İNƏYİNƏX’

  (Borçalı) xanımböcəyi. – İnəyinəy uçor

  Tam oxu »
 • İη

  (Ağcabədi, Balakən, Bərdə, Tərtər) bax in I. – To:ladan pis iη gəlir (Tərtər)

  Tam oxu »
 • İNGƏLMƏG

  (Ağdam, Göyçay, Kürdəmir, Mingəçevir, Ucar) zəifləmək, zəif düşmək. – Görəsən. Tutu nə: ingəlib? (Göyçay); – Sizin bu gədə günü-günnən ingəlir (Ucar)

  Tam oxu »
 • İηİRİX’

  (Tovuz) qaranlıq

  Tam oxu »
 • İNGİŞDƏ

  (Şəki) üskük. – İngişdəsiz heş nə tikə bilmirəm

  Tam oxu »
 • İNİ

  (Balakən, Qax, Şəki, Zaqatala) qayın, arvadın ərinin qardaşı. – Zəhranın inisinin toyunda Bakidən gəlmişdi oxiyən (Şəki); – Qelin di: ki, menin inisi

  Tam oxu »
 • İNİMİŞ

  (Quba) zəif. – Biz zağar da diyəduğ, inimiş də diyəduğ

  Tam oxu »
 • İNQILIX

  (Ağdaş) hadisə. – İndiyə kimi belə inqılıx görümmüyüb

  Tam oxu »
 • İNQİRAĞ

  (Əli Bayramlı) sərab

  Tam oxu »
 • İNNAF

  (Şəki) xəstəlik adı, sətəlcəm. – Çox pis xəsdəlıxdı innaf

  Tam oxu »
 • İNNƏCUZ

  (Zaqatala) ifritə. – Bunun supatına baxala, lap innəcuza oxşiyir

  Tam oxu »
 • İNRİX’

  (Ağdam) bax iηirix’. – İnrix’ çöx’mü:f, göz-gözü görmür

  Tam oxu »
 • İNTİLAH

  intilah olmax: (Qax) doymaq. – Yaxşı intilah olmadın, bi xivə də yisənə

  Tam oxu »
 • İNTİVAX

  (Qazax) vaxt, zaman, an. – Uşaxlar boğuşordu, Söyün elə o intivaxda gəlif çıxdı

  Tam oxu »