Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • KALLADAR

  I (Culfa, İmişli, Qarakilsə, Ordubad) 1. maldar, mal-qara saxlayan (Qarakilsə, Culfa). – Siftə mən kalladar olmuşam (Qarakilsə); – Mən kalladar da olm

  Tam oxu »
 • KALLAH-KALLAH

  (Quba) özbaşına, başlı-başına

  Tam oxu »
 • KALLANMAĞ

  (Dərbənd) qurdlama nəticəsində içəridən çürümək (ağaca aiddir). – Mənim teregimin biri kallanıtdı

  Tam oxu »
 • KALMAN

  (Tovuz) çarığın bir növü. – Bildir lələm maηa bir çütməçülüx’ kalman çarıx tihdirmişdi kin, gəl görəsən

  Tam oxu »
 • KALMANI

  (Çənbərək, Qazax) bax kalman. – Kalmanıyı mal gönünnən tikellər (Qazax); – Kalmanı çarıxdan adamın əyğinə torpax dolmaz kotan əkəndə (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • KALYAR

  (Qax) tamam yetişməmiş, dəyməmiş (meyvə)

  Tam oxu »
 • KAMAX

  (Ordubad) şadara. – Biz buğdanı həməşə kamaxnan təmizdi:rıx

  Tam oxu »
 • KAMAŞ

  (Culfa, Ordubad, Şərur) tənbəki növü. – Kamaşı qəzetnən çəkirix’ (Culfa)

  Tam oxu »
 • KAMBAĞI

  (Cəlilabad) keçi qılından toxunmuş ip, bağ. – Kambağıni biz əldə toxruğ, ipdi, at belinə, öküz belinə bağloruğ

  Tam oxu »
 • KAMBAX

  (Ağbaba) xaraba. – Bu kambaxdan nə vaxt qutaracı:x

  Tam oxu »
 • KAMBAR

  (Dərbənd) duza qoyulmuş kəvər. – Kambari qatuğnan da yiyəllər, eyrannan da

  Tam oxu »
 • KAN

  I (Cəlilabad, Yardımlı) tülkü yuvası II (Zaqatala) üstündə xəmir yoğurulan xüsusi taxta. – Xəmiri kanın üstündə yoğur III (Oğuz) 1

  Tam oxu »
 • KANALAMAX

  (Ağdam) baramaqurdu üçün yarpaq doğramaq

  Tam oxu »
 • KANAT

  kanatına çatmağ: (Bakı) bir işi və ya sözü axıra kimi öyrənmək. – Mən bu sözün kanatına çatacam, görüm kim deyib; – Gereg hər şeyin kanatına çatasan,

  Tam oxu »
 • KANCAL

  (Xaçmaz) alçaq, hündür olmayan ◊ Kancal qalmağ – boy atmamaq, inkişaf etməmək. – Nədənsə ağac kancal qalıb

  Tam oxu »
 • KANGƏLİŞ

  (Meğri) qaba yem. – Bir qucax kangəlişnən bu danadan u daneya yimey ulı?

  Tam oxu »
 • KANT

  (Qax, Zaqatala) peysər

  Tam oxu »
 • KANTA

  (Xaçmaz) küt bıçaq

  Tam oxu »
 • KANTAKALI

  (Xaçmaz) kərtənkələ

  Tam oxu »
 • KANZI

  (Dərbənd) pilləkən. – Mahmud əmə qart olançin kanzılardan qeyin <çətin> çixədi

  Tam oxu »
 • KAP

  (Quba) qarğıdalının dənəsiz qıçası; alma, armud və başqa meyvələrin yeyiləndən sonra qalan (atılan) hissəsi

  Tam oxu »
 • KAPAL

  (Göyçay, Salyan, Mingəçevir, Ucar, Zərdab) dəstə. – Küçə:n başına bir kapal adam toplanıb (Göyçay)

  Tam oxu »
 • KAPAN

  I (Cəbrayıl, Xocavənd) yəhərin altından qoyulan tərlik II (Kürdəmir) bax kalan II

  Tam oxu »
 • KAPEG

  (Qax) kiçik çubuq

  Tam oxu »
 • KAR

  I (Qax) bazu sümüyü. – Bir tarafı yaslam olan sumuqdu kar II (Quba) yoğun oxlov. – A qiz, u kari urdan kütür, gürmisən düşüb yərə

  Tam oxu »
 • KARA

  kara atmağ: (Dərbənd) kiflənmək. – Çüreg çux qalsa kara atar

  Tam oxu »
 • KARAĞAN

  (Çənbərək) kiçik oturacağı və ağzıgen qab. – Karağannan bir pendir ma:ladı Hürü

  Tam oxu »
 • KARAHAT

  (Balakən) yöndəmsiz, yaraşıqsız, kobud. – Nəmat, nə karahat əlınğ varmış?!

  Tam oxu »
 • KARANAY

  I (Quba) peç borusu II (Ağcabədi) münasib olmayan yerdə ucadan danışan və ya oxuyan adam

  Tam oxu »
 • KARASSA AÇMAĞ

  (Salyan) məc. eyib açmaq, nöqsanları demək

  Tam oxu »
 • KARATA

  (Bakı) var-dövlət. – Qızına oğarta karata qoşub ki…

  Tam oxu »
 • KARAY

  (Qax) qoz çırpmaq üçün uzun ağac

  Tam oxu »
 • KARDA

  (Xaçmaz) küt bıçaq

  Tam oxu »
 • KARDIĞAR

  (Cəbrayıl) arpa ilə buğdanın qarışığı. – Dəyirmançı bir put kardığar üyütdü

  Tam oxu »
 • KARDIVAR

  (Culfa) torpaq yığan alət. – Kardıvar bel kimi bir dənə dəmirdi, onun qabaxda kəndiri olur, ağacı saplayıllar dəmirə, iki adam onu çəkir

  Tam oxu »
 • KARXANA

  (Ağcabədi, Cəbrayıl) üstünə tut çırpmaq üçün böyük parça (palaz və s.). – Uxaşlar karxananı yaxşı tutmadılar, tut yerə töküldü (Cəbrayıl); – Tutu çırp

  Tam oxu »
 • KARIŞ

  (Salyan) qulaq. – Uşağın karışı ağrıyır

  Tam oxu »
 • KARKAR

  (Qax) dəyirmanın çaxçaxı

  Tam oxu »
 • KARKARASALAY

  (Qax) 1. kar 2. key

  Tam oxu »
 • KARKAS

  karkas olmax: (Zaqatala) dəng olmaq, zinhara gəlmək. – Çox danişip beynimi tökdün, lap karkas oldum

  Tam oxu »
 • KARNAX

  (Salyan) key, maymaq. – Elşən hər sözi başa düşən dögür, karnaxdı

  Tam oxu »
 • KARRI

  (Cəbrayıl, Göyçay, Mingəçevir, Şəki) çoxlu, bol. – Bildir karrı meyvəmiz varıdı (Cəbrayıl); – Lap karrı əhmişdik (Göyçay)

  Tam oxu »
 • KARROY

  (Çənbərək) lovğa. – Fərzalı yaman karroydı

  Tam oxu »
 • KARSALA

  (Basarkeçər, Laçın) gic, səfeh. – Ay karsala, hara gedirsən (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • KARSAN

  (Qax) kiçik ağac təknə

  Tam oxu »
 • KARSI

  (Naxçıvan) üstüörtülü bazar. – Naxçıvanda da karsı var

  Tam oxu »
 • KARTI

  (Qax) qoyunun qarnının altındakı yun

  Tam oxu »
 • KARVANQIRAN

  I (Ordubad) soyuq (külək). – Gənzə çayı tərəfdən yaman karvanqıran küləy əsir II (Füzuli, Qarakilsə, Qazax, Tovuz) Zöhrə ulduzu

  Tam oxu »
 • KARVANYOLU

  (Xaçmaz, Qazax, Quba) kəhkəşan

  Tam oxu »
 • KARZAT

  (Salyan) çoxbilmiş. – Gülbikə karzatdı, bilmədigi şey yoxdu

  Tam oxu »