Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • MÜBAH

  (Zəngilan) bol

  Tam oxu »
 • MÜBAHLIĞ

  (Lənkəran) ucuzluq

  Tam oxu »
 • MÜBAHLIX

  (Kürdəmir, Laçın, Zəngilan) bax muvaxlıx. – Bu il çox mübahlıxdı (Laçın)

  Tam oxu »
 • MÜC

  müc olmağ: (Şamaxı) aciz qalmaq, dili qısa olmaq. – O:n da əlində müc olmusan

  Tam oxu »
 • MÜCƏ

  (Oğuz) bax mircə

  Tam oxu »
 • MÜCƏGİNDƏ

  mücəgində doğmaq: (Qax) yaşı çatmamış doğmaq. – Bu dana mücəgində doğup

  Tam oxu »
 • MÜCƏLMƏK

  (Qəbələ) bürüşmək; büzüşmək. – Alma mücəlipdi

  Tam oxu »
 • MÜCİ

  (Ordubad) gənə. – Qoyunlara müci daraşmışdı

  Tam oxu »
 • MÜCÜKMƏK

  (Ağsu, Şamaxı) bax mücəlmək. – Nə mücüküb durmusan, qedib oynasanam (Ağsu)

  Tam oxu »
 • MÜCÜR

  (Qax) erkək keçi. – Mücür sürünün qabağında gedir

  Tam oxu »
 • MÜCÜŞMƏY

  (Şəki) bax mücəlmək. – Qış gəldi, uşağların mücüşməy vaxdı gəldi

  Tam oxu »
 • MÜÇÜK

  (Tovuz) qoyunun və ya keçinin boğazından sallanan bir cüt vəzi

  Tam oxu »
 • MÜDAHAQ

  (Cəbrayıl) şikəst, əlil

  Tam oxu »
 • MÜDBEYN

  (Cəbrayıl, Karvansaray) mehriban

  Tam oxu »
 • MÜĞƏRRƏM

  (Çənbərək, Qazax) daim, həmişə. – Bulax müğərrəm axar (Qazax); – Biyıl müğərrəm ot çalmışam (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • MÜXƏŞƏR

  (Füzuli, Şuşa, Zəngilan) bax mıxaşər. – Nənə, pilav aş bişirəndə müxəşərin çoxlu tök (Zəngilan); – Müxəşərsiz bişmişin dadı olmaz (Füzuli)

  Tam oxu »
 • MÜXÜL

  (Şəmkir) bax muxul II. – Müxül adama iş tapşırmasan yaxşıdı

  Tam oxu »
 • MÜXÜLLÜX’

  (Gəncə, Şəmkir) bax muxulluğ II. – Müxüllüx’ elə:n adama çörəx’ haramdı (Gəncə)

  Tam oxu »
 • MÜJ

  (Oğuz) qul

  Tam oxu »
 • MÜJDÜ

  (Əli Bayramlı) xışın dəstəyi

  Tam oxu »
 • MÜJMƏR

  (Bərdə) şiş, sivri, iti. – Fırıldağın üjü müjmər olur, i:nə kimi

  Tam oxu »
 • MÜJÜMDƏR

  (Cəbrayıl) falçı. – Hajılarda iki müjümdər var, biri kişi, biri arvat

  Tam oxu »
 • MÜJÜRÜM

  müjürüm eləməx’: (Kəlbəcər) şikəst eləmək, xarab eləmək

  Tam oxu »
 • MÜJVƏLLİ

  (Xanlar) naməlum, gizli. – Mən nə bilim ki, sən bu işi müjvəlli qoyajaxsan

  Tam oxu »
 • MÜKÜN

  (Zəngilan) bax mikin

  Tam oxu »
 • MÜLÇƏKLİK

  (Zəngəzur) yüyəndə atın gözünün üstündəki gön. – Atın mülçəkliyi hardadı?

  Tam oxu »
 • MÜLÇİ

  (Ordubad) milçə (qaşa qara çəkmək üçün alət) – Qaşa rəng çəkmək üçün mülçi lazımdu

  Tam oxu »
 • MÜLƏFƏ

  (Borçalı) döşəkağı. – Müləfə çirx’lənif

  Tam oxu »
 • MÜLƏLİ

  (Ağbaba, Çənbərək, Tovuz) şübhəli, naməlum. – Oğlanın şəhərdən böyün qayıtması müləlidi (Ağbaba); – Gənə tamam boyun olmadın, müləli qoydun (Qazax); –

  Tam oxu »
 • MÜLHAQ

  mülhaq olmax: (Qazax) razı olmaq, razılaşmaq

  Tam oxu »
 • MÜLX’

  (Ordubad) bağça. – Yandırmaxçın odunu mülx’dən gətirirıx

  Tam oxu »
 • MÜLK

  (Gəncə) vergi adı (toplanmış məhsulun 1/10 qədəri). – Hər il on pencə mülk verərdim

  Tam oxu »
 • MÜRCƏ

  (Bərdə, Cəbrayıl, Mingəçevir) bax mircə. – Mürcə qarışqa kimi olur balaja (Bərdə); – Mürcəni yarpağlıyın (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • MÜRCÜM

  I (Hamamlı) bax milçəm. – Mürcüm keçidə də olar, qoyunda da olar II (Qazax) ət xal

  Tam oxu »
 • MÜRCÜMLÜ

  (Qazax) ət xallı

  Tam oxu »
 • MÜRÇƏM

  (Ağdam, Xocavənd, İmişli) bax milçəm. – Mürçəm qoyunun boynunda olor, hər qoyunda olmor (İmişli)

  Tam oxu »
 • MÜRÇƏMLİ

  (Kürdəmir) qıvrım. – Onun başı mürçəmlidi, yap alahı cür sufayıdı

  Tam oxu »
 • MÜRÇÜM

  (Borçalı, Gəncə, Qazax, Şəmkir) bax milçəm. – Bu qoyunun mürçümü yoxdu (Qazax); – Mürçüm qoyundo:lar bir çüt (Borçalı)

  Tam oxu »
 • MÜRÇÜMLÜ

  (Gəncə, Qazax, Şəmkir) mürçümü olan. – Bu nə gözəl mürçümlü qoyundu (Qazax); – Mürçümlü qoyunnar gözəl olur (Gəncə); – Mürçümlü qoyunu tut, qırx (Şəmk

  Tam oxu »
 • MÜRDƏŞƏ

  (Ağdaş, Gəncə, Karvansaray, Qazax, Şəmkir) bax mırdarça. – Mürdəşə çuvuxları düz olor, onnan də: tikirix’ (Qazax); – Molla uşaxları mürdəşə çuvuğuyla

  Tam oxu »
 • MÜRƏ

  (Ordubad) bax mora. – Mürədən su gəlmir; – Əkin yerin ortasınnan heşnən açılan arxa mürə deyərıx

  Tam oxu »
 • MÜRƏKGƏF

  (Şəki) böyürtkən. – Bizim meşələrdə mürəkgəf çoxdu

  Tam oxu »
 • MÜRGƏ

  (Lənkəran) güvə

  Tam oxu »
 • MÜRGƏNƏ

  (Ağdaş, Lənkəran, Mingəçevir) 1. b a x mürgə. – Paltonumu mürgənə vurub (Lənkəran) 2. ağacqurdu (Ağdaş)

  Tam oxu »
 • MÜRGİNƏ

  (Şamaxı) pas. – Dəmirdə mürginə var

  Tam oxu »
 • MÜRİ

  (Quba) çiyələk. – Həsən müri dərədü

  Tam oxu »
 • MÜRT

  (Cəbrayıl, Şəmkir) 1. b a x mırt (Şəmkir). – Eymə mürt bağleyif qazı 2. pas (Cəbrayıl). – Dəmiri mürt yeyif

  Tam oxu »
 • MÜSDAHAX

  (Çənbərək) bax müsdahaq. – Əmirullah bir ildi kin, müsdahax qalıf; – Heş şey umma müsdahax adamnan

  Tam oxu »
 • MÜSDAHAT

  (Cəbrayıl) bax müsdahaq

  Tam oxu »
 • MÜSDƏR

  (Cəbrayıl, Meğri, Zəngilan) 1. şikəst, əlil. – Gədə müsdər oldu getdi, əncam olmadı (Zəngilan) 2. tənbəl (Meğri)

  Tam oxu »