Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • ANA-BALA ELƏMƏK

  eyni şeydən bir neçə ədəd almaq.

  Tam oxu »
 • ANA XƏTT

  əsas, həlledici, leytmotiv.

  Tam oxu »
 • ANA UŞAĞI

  müstəqil həyata alışmamış, sakit, utancaq.

  Tam oxu »
 • ANADAN ƏMDİYİ SÜD BURNUNDAN GƏLMƏK

  hədsiz əzab-əziyyət çəkmək, ağır çətinliklərlə üzləşmək.

  Tam oxu »
 • ANADAN OLMAQ

  doğulmaq; ~ dünyaya gəlmək.

  Tam oxu »
 • ANASI AĞLAR QALMAQ

  ölmək, gözüyaşlı qalmaq.

  Tam oxu »
 • ANASI NAMAZ ÜSTƏ İMİŞ

  xata-bəladan xilas olmuş, böyük təhlükədən salamat çıxmış adam haqqında deyilən ifadə; ~ Allah üzünə baxıb

  Tam oxu »
 • ANASINI AĞLAR QOYMAQ

  öldürmək, bədbəxt etmək, zülm etmək; ~ divan tutmaq.

  Tam oxu »
 • ANASINI AĞLATMAQ

  zülm etmək; bərk cəzalandırmaq; ~ divan tutmaq.

  Tam oxu »
 • ANASININ ƏMCƏYİNİ KƏSƏN

  dan. hər cür yaramazlıq edən əclaf, qəddar və şərəfsiz adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ANASININ QARNINDA ÖYRƏNİB

  çox kiçik yaşlarından dərin ağıl, bilik, fəhm nümayiş etdirən uşaq haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ANASININ SÜDÜ HALAL OLSUN

  çox tərbiyəli, ağıllı, xeyirxah adam haqqında söylənilən ifadə, nitq etiketi.

  Tam oxu »
 • AND İÇMƏK

  müqəddəs varlıqların, yaxud ən istəkli bir şəxsin adını çəkməklə dediyinin həqiqiliyinə inandırmaq.

  Tam oxu »
 • AND VERMƏK

  müqəddəslərin, möhtərəm şəxslərin adını çəkməklə kimdənsə nəyisə təvəqqe, xahiş etmək.

  Tam oxu »
 • ANQUTA DÖNMƏK

  arıqlıqdan (anqut kimi) boğazı uzanmaq; ~ anqutu çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ANQUTU ÇIXMAQ

  bax: anquta dönmək.

  Tam oxu »
 • AR GƏLMƏK

  utanmaq; ~ xəcalət çəkmək, özünə sığışdırmamaq.

  Tam oxu »
 • ARA DÜZƏLTMƏK

  barışdırmaq, yaxınlaşdırmaq, vasitəçilik etmək, mehribanlıq yaratmaq; ~ ara sazlamaq.

  Tam oxu »
 • ARA QARIŞDI, MƏZHƏB İTDİ

  qarışıqlıq düşmüş, xaos yaranmış vəziyyət, situasiya haqqında; ~ kimin əlinin kimin cibində olduğu bilinməmək

  Tam oxu »
 • ARA QARIŞDIRMAQ

  xaos, qarışıqlıq yaratmaq; ~ ara vurmaq, ara qatmaq, araya girmək, nifaq salmaq, çaxnaşma salmaq, ləc salmaq, ocağa odun atmaq, odun üstünə yağ tökmək

  Tam oxu »
 • ARA QARIŞMAQ

  qarışıqlıq düşmək; ~ kimin əlinin kimin cibində olduğu bilinməmək,  bir-birinə dəymək (qarışmaq), qiyamət qopmaq

  Tam oxu »
 • ARA QATMAQ

  bax: ara qarışdırmaq.

  Tam oxu »
 • ARA QIZIŞDIRMAQ

  vəziyyəti gərginləşdirmək.

  Tam oxu »
 • ARA SAZLAMAQ

  bax: ara düzəltmək.

  Tam oxu »
 • ARA SÖZÜ

  şayiə, yalan xəbər, uydurma.

  Tam oxu »
 • ARA VERMƏK

  dayanmaq, fasilə etmək.

  Tam oxu »
 • ARA VURMAQ

  münasibətləri korlamaq, kimləri isə küsdürmək, əlaqələrini kəsmək; ~ ara qarışdırmaq, araya girmək, ləc salmaq, suyu bulandırmaq, söz aparıb-gətirmək

  Tam oxu »
 • ARA YERDƏ QALMAQ

  sahibsiz, kimsəsiz, əlacsız qalmaq; ~ ortalıqda qalmaq.

  Tam oxu »
 • ARABA İLƏ DOVŞAN TUTMAQ

  1. Bir şeyi tədbirlə, hiylə və siyasətlə əldə etməyi bacarmaq.  2. Çox ləng işləmək, bir işi çox ağır, yavaş görmək

  Tam oxu »
 • ARABANI ATDAN QABAĞA KEÇİRMƏK

  bir işi sistemsiz görmək, ardıcıllığı pozmaq, məntiqsiz hərəkət etmək.

  Tam oxu »
 • ARABANIN BEŞİNCİ TƏKƏRİ

  lazımsız, heç nəyə yaramayan artıq bir şey.

  Tam oxu »
 • ARABANIN TƏKƏRİNƏ ÇOMAQ SOXMAQ

  mane olmaq, əngəl yaratmaq; ~ qabağına kötük itələmək.

  Tam oxu »
 • ARADA PƏRDƏ SAXLAMAQ (OLMAQ)

  bax: pərdə saxlamaq.

  Tam oxu »
 • ARADAN ÇIXARMAQ

  xilas etmək, çətin vəziyyətdən qurtarmaq, qaçırmaq, özü ilə aparmaq; ~ dal qapıdan ötürmək.

  Tam oxu »
 • ARADAN ÇIXMAQ

  qaçmaq, qaçıb gizlənmək, əkilmək; təhlükədən qurtulmaq, xilas olmaq; ~ gözdən oğurlanmaq, canını qurtarmaq

  Tam oxu »
 • ARADAN GÖTÜRMƏK

  yox etmək, öldürmək, mane olan qüvvələri təmizləmək; ~ axırına çıxmaq, ortadan götürmək (qaldırmaq), başını əkmək, başını yemək, başını batırmaq, sapa

  Tam oxu »
 • ARADAN QALDIRMAQ

  maneəni dəf etmək, qaydaya salmaq.

  Tam oxu »
 • ARADAN QALXMAQ

  yox olmaq, ləğv edilmək.

  Tam oxu »
 • ARADAN PƏRDƏNİ GÖTÜRMƏK

  bax: pərdəni götürmək.

  Tam oxu »
 • ARALARI DƏYMƏK

  küsüşmək, bir-birindən incimək; ~ araları soyumaq (sərinləmək).

  Tam oxu »
 • ARALARI SOYUMAQ (SƏRİNLƏMƏK)

  əlaqələri zəifləmək, münasibətləri korlanmaq; ~ araları dəymək, aralarından qara pişik keçib, qapısını açmamaq

  Tam oxu »
 • ARALARINDA SÖZ OLMAQ

  inciklik, narazılıq yaranmaq.

  Tam oxu »
 • ARALARINDAN QARA PİŞİK KEÇİB

  aralarında tez-tez dava-dalaş olan küsülü adamlar haqqında işlədilən ifadə; ~ araları soyumaq (sərinləmək)

  Tam oxu »
 • ARALARINDAN SU KEÇMƏMƏK

  çox yaxın, mehriban, möhkəm dost olmaq.

  Tam oxu »
 • ARALIĞA SÖZ QATMAQ

  söhbət zamanı əsas məsələdən danışmamağa, fikri yayındırmağa çalışmaq; ~ araya söz qatmaq (salmaq), söhbəti fırlatmaq

  Tam oxu »
 • ARALIQ ADAMI

  vasitəçi, aradüzəldən; xəbərçi, xəbər aparıb-gətirən.

  Tam oxu »
 • ARAM VERMƏK

  fasilə vermək, yavaşıtmaq.

  Tam oxu »
 • ARANA-DAĞA GETMƏK

  söhbət zamanı mətləbdən uzaqlaşmaq, ordan-burdan, rabitəsiz danışmaq.

  Tam oxu »
 • ARANDA TUTDAN, DAĞDA QURUTDAN OLMAQ

  hər şeydən məhrum olmaq, maddi itkiyə məruz qalmaq; ~ əli çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ARANI AÇMAQ

  yaxınlaşmaq, sıxıntını, utancaqlığı aradan qaldırmaq; ~ pərdəni götürmək.

  Tam oxu »