Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • AXINA QARŞI ÜZMƏK (GETMƏK)

  hamının getdiyi yolla getməmək, fərqli düşüncədə olmaq, kütlədən fərqlənmək; özünə çətin yol seçmək.

  Tam oxu »
 • AXINA QOŞULMAQ

  hamı ilə bir yerdə olmaq, hamının getdiyi yolla getmək, kütlənin içində olmaq.

  Tam oxu »
 • AXIRI BİR YANA ÇIXMAQ

  bir nəticə vermək, çətinlikdən çıxmağa ümid bəsləmək.

  Tam oxu »
 • AXIRINA ÇIXMAQ

  1. Bir işi sonadək araşdırmaq; ~ nöqtə qoymaq.  2. Hamısını istifadə etmək, qurtarmaq; ~ süpürgə çəkmək

  Tam oxu »
 • AXİLLES DABANI

  insanın ən zəif cəhəti; ~ zəif nöqtə.

  Tam oxu »
 • AXİRƏTƏ QOVUŞMAQ

  ölmək; ~ dünyasını dəyişmək, dünyadan köçmək, canını tapşırmaq, canını bağışlamaq.

  Tam oxu »
 • AXŞAM ELƏMƏK

  axşama qədər keçinmək, qalmaq, günü başa vurmaq.

  Tam oxu »
 • AXŞAMIN DAR VAXTI

  bax: dar vaxtı.

  Tam oxu »
 • ALA İT TAYADAN DÜŞMƏMİŞ

  lap tezdən; ~ səhərin gözü açılmamış (açılar-açılmaz), tula tayadan düşməmiş.

  Tam oxu »
 • ALA İTDƏN MƏŞHUR OLMAQ

  çoxlarının tanıdığı, lakin hörməti olmayan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ALA QARĞA

  davranış və düşüncəsi ilə ətrafdakılardan fərqlənən adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ALDIM QOZ, SATDIM QOZ

  heç bir xeyri, mənfəəti olmayan bir iş, alver haqqında.

  Tam oxu »
 • ALƏM BİR-BİRİNƏ DƏYMƏK (QARIŞMAQ)

  bax: dünya-aləm bir-birinə dəymək (qarışmaq).

  Tam oxu »
 • ALƏMƏ CAR ÇƏKMƏK

  bax: car çəkmək.

  Tam oxu »
 • ALƏMƏ İT HÜRƏNDƏ BİZƏ DƏ ÇAQQAL HÜRƏR

  birisinin tənqidinə cavab verərkən onu aşağılamaq məqsədilə söylənilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ALƏMİ BAŞINA GÖTÜRMƏK

  hər tərəfə dolmaq, yayılmaq, bürümək (əsasən, səs, su, tüstü, zibil və s. haqqında).

  Tam oxu »
 • ALƏMİ BİR-BİRİNƏ QATMAQ

  söz-söhbət, gərginlik, qarışıqlıq yaratmaq; ~ kələfi dolaşdırmaq, aləmi bir-birinə vurmaq.

  Tam oxu »
 • ALƏMİ BİR-BİRİNƏ VURMAQ

  çox axtarmaq, ələk-vələk eləmək, hər yeri dağıtmaq;  söz-söhbət, gərginlik, qarışıqlıq yaratmaq; ~ altını üstünə çevirmək, altından vurub üstündən çıx

  Tam oxu »
 • ALFADAN OMEQAYA

  bax: a-dan ze-yə.

  Tam oxu »
 • ALIĞINI AŞIRMAQ

  vəzifədən  çıxarmaq,  zərbə vurmaq, məğlub  etmək; ~ gözdən salmaq, işini bitirmək.

  Tam oxu »
 • ALIN TƏRİ İLƏ

  zəhmət çəkməklə, əmək sərf etməklə.

  Tam oxu »
 • ALIN YAZISI

  tale, qismət, qədər.

  Tam oxu »
 • ALLAH ADAMI

  imanlı, əməlisaleh adam.

  Tam oxu »
 • ALLAH AĞLINI ALIB

  düşünülməmiş hərəkətlər edən, davranışı ilə özünə ziyan vuran adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ALLAH ELƏMƏMİŞ

  “pis, bəd şey olmasın” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ALLAH RAST SALDI

  işin uğurlu olması, arxasınca gedilən bir işin asanlıqla həll olunması barədə işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ALLAH TƏK YARADIB

  “gözəllikdə tayı-bərabəri yoxdur” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ALLAH ÜMİDİNƏ QALMAQ

  düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilməmək, əlacsız, çarəsiz olmaq.

  Tam oxu »
 • ALLAH ÜZÜNƏ BAXIB

  hər hansı təhlükədən, xata-baladan xoş təsadüf nəticəsində qurtulan adam haqqında işlədilən ifadə; ~ anası namaz üstə imiş

  Tam oxu »
 • ALLAH VERDİYİ CANI ALA BİLMİR

  xəsis, simic adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ALLAH VERGİSİ

  ilahi, təbii, qeyri-adi istedad.

  Tam oxu »
 • ALLAHA ACIQ GEDƏR

  gərgin psixoloji vəziyyətdə küfr danışan, naşükürlük edən və ya aşırı emosional hərəkətlərə yol verən şəxsə müraciətlə söylənilən ifadə

  Tam oxu »
 • ALLAHA AĞIR GEDƏR

  günah, qəbahət, bəd əməl törətməyə hazırlaşan birisini həmin niyyətindən çəkindirmək məqsədilə işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • ALLAHA BƏNDƏLİK ETMƏMƏK

  itaətdən çıxmaq; ~ yolunu azmaq.

  Tam oxu »
 • ALLAHA ƏMANƏT ETMƏK

  ayrılarkən “salamat qal” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ALLAHA XOŞ GEDƏR

  birisini xeyirxah və savab əməllərə çağırarkən işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ALLAHA PAY APARMAQ

  boyu uca olmaq; ~ Tanrıya pay aparmaq.

  Tam oxu »
 • ALLAHA PƏNAH APARMAQ

  Allaha sığınmaq, Allahdan kömək istəmək, bütün ümidlərini Allaha bağlamaq.

  Tam oxu »
 • ALLAHA TAPŞIRMAQ (İSMARLAMAQ)

  1. Allahdan qorunmasını, hifz olunmasını arzulamaq.  2. Allahdan kimisə cəzalandırmağı arzulamaq, qarğış eləmək

  Tam oxu »
 • ALLAHDAN BUYRUQ, AĞZIMA QUYRUQ

  işləməyən, zəhmətə qatlaşmayan, məqsədinə əziyyətsiz çatmaq istəyən adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ALLAHI GƏTİRMƏK

  bax: bəxti gətirmək.

  Tam oxu »
 • ALLAHIN BACISI OĞLUDUR

  dan. ərköyün, özünü işə-gücə verməyən, camaata qaynayıb-qarışmayan, şıltaqlıq edən adam haqqında kinayə ilə işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • ALLAHIN VERƏN GÜNÜ

  müntəzəm, həmişə, hər gün.

  Tam oxu »
 • ALLAHLA ALLAHLIQ ETMƏK

  həddən artıq özündənrazı olmaq, yuxarıdan aşağıya baxmaq, hədsiz təkəbbürlü olmaq, əsassız iddialara düşmək; ~ fironluq etmək, yolunu azmaq

  Tam oxu »
 • ALLAHLIQ ELƏMƏK

  heç kimi saymamaq, çəkinməmək, istədiyini etmək; ~ Allahla allahlıq etmək.

  Tam oxu »
 • ALLAHU-ƏKBƏR YOLUNA QAYITMAQ

  pis yoldan çəkinmək, tövbə etmək; ~ dinə-imana gəlmək, haqq yoluna qayıtmaq.

  Tam oxu »
 • ALNI ƏLHƏD DAŞINA DƏYMƏYİB

  çətinlik görməmiş, bərkə-boşa düşməmiş, həyat  təcrübəsi olmayan adamlar haqqında işlədilən ifadə; ~ boynu qoltuq görməyib, başı əlhəd daşına dəyməyib

  Tam oxu »
 • ALNINA GÜN DOĞMAQ

  bax: bəxtinə gün doğmaq.

  Tam oxu »
 • ALNINA YAZILMAQ

  taleyi qabaqcadan müəyyən olmaq.

  Tam oxu »
 • ALNINDA YEDDİ QIRIŞ VAR

  çox ağıllı, müdrik adamlar haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »