Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DUMANLANDIRMA

  “Dumanlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DUMANLANDIRMAQ₁

  f. 1. Tüstüləndirmək, tüstü buraxmaq. 2. məc. Tutqunlaşdırmaq, dumanlı etmək; anlaşılmaz, görünməz hala salmaq; üstünü örtmək

  Tam oxu »
 • DUMANLANDIRMAQ₂

  f. Dumanla, tüstü ilə örtmək; duman, tüstü qaldırmaq; tüstüləmək. Zərrintac xanım kreslodan üzüyuxarı dumanlandırdığı boz tüstünün içində sanki Xosrov

  Tam oxu »
 • DUMANLANMA

  “Dumanlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DUMANLANMAQ

  məch. 1. Dumanla (tüstü ilə) örtülmək (dolmaq); duman basmaq, duman bürümək. Hava dumanlandı. – Toz ərşə dayandı, göy dumanlandı

  Tam oxu »
 • DUMANLAŞMA

  “Dumanlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DUMANLAŞMAQ

  f. Dumana bürünmək, dumanla dolmaq. Hava dumanlaşır, deyəsən, yağacaq

  Tam oxu »
 • DUMANLATMA

  “Dumanlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DUMANLATMAQ

  f. 1. bax dumanlandırmaq. Arabanın boynunda çöməlmiş, domuşub oturan Əsgər çırt çubuğunu qurdalayıb tüstüsünü dumanladır, hey fikirləşirdi

  Tam oxu »
 • DUMANLI

  sif. 1. Dumanla örtülü, duman bürümüş. Dumanlı hava. Dumanlı göy. – Payızın dumanlı bir günü idi. A.Şaiq

  Tam oxu »
 • DUMANLI-ÇİSKİNLİ

  sif. Çox tutqun, duman və çiskin qaplamış. Dumanlı-çiskinli hava

  Tam oxu »
 • DUMANLIQ

  is. 1. Duman içində olan, duman qaplamış yer. Qurd dumanlıq sevər. (Ata. sözü). // Duman, duman kütləsi

  Tam oxu »
 • DUMANLILIQ

  bax dumanlıq 1 və 2-ci mənalarda

  Tam oxu »
 • DUMANSIZ

  sif. Aydın, saf, təmiz. Dumansız göy. Dumansız hava. – Bağçasız, barsız dağlar; Dumansız, qarsız dağlar; Mən sizə arxalandım; Siz olduz karsız, dağlar

  Tam oxu »
 • DUMANSIZLIQ

  is. Havada duman olmadığı hal; təmizlik, aydınlıq (havada)

  Tam oxu »
 • DUMBUL

  is. Biri böyük, biri kiçik olmaqla ikiçanaqlı zərbli musiqi aləti. Dumbul çalmaq. – Dumbul əvvəl ağır, sonra sürətli templə çalınardı

  Tam oxu »
 • DUMBULÇALAN

  is. Dumbulda çalan çalğıçı. Dumbulçu həmin mahnının tempi ilə dumbulu çalar, iştirak edənlər də aşağıdakı mahnını oxuyardılar

  Tam oxu »
 • DUMBULÇU

  is. Dumbulda çalan çalğıçı. Dumbulçu həmin mahnının tempi ilə dumbulu çalar, iştirak edənlər də aşağıdakı mahnını oxuyardılar

  Tam oxu »
 • DUMBULÇULUQ

  is. Dumbulçunun işi, peşəsi

  Tam oxu »
 • DUMDUM

  dumdum halvası dan. – real olmayan, həqiqətdə tapılmayan, mümkün, yaxud asan olmayan şey haqqında

  Tam oxu »
 • DUMDUMA

  is. məh. Fırfıra

  Tam oxu »
 • DUMDURU

  sif. 1. Lap duru, büllur kimi şəffaf. Dumduru su. – Araz gəlir daşınnan; Suyu qalxır başınnan; Əzəli dumduruydu; Bulandı göz yaşınnan

  Tam oxu »
 • DUMDURULUQ

  is. Dumduru şeyin hal və keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • DUMRUQ

  is. məh. 1. bax tumurcuq. 2. Açılmayıb düymə halında olan qönçə, çiçək qönçəsi. Alça ağacı dumruq göstərir, daha yazdır

  Tam oxu »
 • DUMRUQLANMA

  “Dumruqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DUMRUQLANMAQ

  f. Tumurcuqlanmaq, tumurcuq əmələ gəlmək

  Tam oxu »
 • DUMURCUQ

  is. Damcı

  Tam oxu »
 • DUMURCUQ-DUMURCUQ

  zərf Damcı-damcı

  Tam oxu »
 • DUPDURU

  bax dumduru

  Tam oxu »
 • DUPLÉT

  [fr.] Bilyard oyununda: şar vurma üsullarından biri

  Tam oxu »
 • DUR

  zərf [fars.] klas. Uzaq, uzaq məsafədə olan. □ Dur etmək (eyləmək) – uzaqlaşdırmaq. Cənnəti-vəslindən, ey canım, məni dur eyləmə

  Tam oxu »
 • DURA-DURA

  zərf …olduğu halda, …durduğu halda, …ola-ola. Qeyrətimə sığışdıra bilmirəm ki, mən dura-dura və mən olan yerdə, məndən savayı bir özgə adam gəlib bura

  Tam oxu »
 • DURACAQ

  is. 1. Nəqliyyat vasitələrinin dayanacaq yeri; duraq. Biz gəlib duracağa çatdıq. Avtobus duracağı. – Yol üzərində bulunan duracaqların birində bir qəd

  Tam oxu »
 • DURAQ

  is. Duracaq, dayanacaq yer, mənzil, düşərgə. Çarvadarların duraqları karvansaralar olardı. – Çənlibel durağım, Qırat oynağım; At minməkdə arzumanım qa

  Tam oxu »
 • DURBİN

  [fars.] 1. is. Uzaq şeyləri görmək üçün iki paralel müşahidə borucuğundan ibarət, əldə tutulan optik cihaz; binokl

  Tam oxu »
 • DURBİNLİ

  sif. Durbini (binoklu) olan, əlində durbin (binokl) tutmuş. Pəncərədən baxıb qaçır ağ durbinli xanımlar

  Tam oxu »
 • DURDURMAQ

  icb. Durmağa məcbur etmək

  Tam oxu »
 • DURĞU

  is. Dayanma, durma, dayanış. ◊ Durğu işarələri qram. – yazıda (mətndə) sözlər və ya söz birləşmələri arasında sintaktik əlaqəni göstərən qrafik işarəl

  Tam oxu »
 • DURĞUN₁

  sif. 1. Hərəkətsiz, sakit. Durğun hava. – Gecə olduqca sakit və durğun idi. M.S.Ordubadi. Yaz səhərinin sərin, təmiz, durğun havasında telefon elə cin

  Tam oxu »
 • DURĞUN₂

  is. Yoğun bağırsağın sonu

  Tam oxu »
 • DURĞUNLUQ

  is. 1. Durğun şeyin halı; hərəkətsizlik, hərəkət etməmə. [Turxan bəy:] Hər duruşunda, hər baxışında bir durğunluq var

  Tam oxu »
 • DURĞUZMA

  “Durğuzmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DURĞUZMAQ

  f. 1. Ayağa qaldırmaq, yerindən qaldırmaq. // Yerindən qalxmağa (durmağa) məcbur etmək. Başqasını durğuzub yerində oturmaq

  Tam oxu »
 • DURMA

  “Durmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DURMADAN

  zərf Dayanmadan, arası kəsilmədən, ara vermədən, daim. Yağış durmadan yağır. Durmadan danışır. Biliyinizi durmadan artırın! – Əsirdi durmadan birbaşa

  Tam oxu »
 • DURMAQ

  f. 1. Ayaq üstə, şaquli vəziyyətdə hərəkətsiz dayanmaq. Ağacın altında kölgədə durmaq. Güzgünün qabağında durmaq

  Tam oxu »
 • DURMAQAÇ

  zərf dan. Tez, tələsik, təcili, birnəfəsə

  Tam oxu »
 • DURMAQSIZIN

  bax durmadan

  Tam oxu »
 • DURNA

  is. zool. Dimdiyi, boğazı və ayaqları uzun köçəri iri bataqlıq quşu. Qatarqatar olub qalxıb havaya; Nə çıxıbsız asimanə, durnalar?! M

  Tam oxu »
 • DURNABALIĞI

  is. zool. Şirin sularda yaşayan yastı və uzunsov başlı yırtıcı balıq. Suyun özünün və çayın dibinin rəngindən asılı olaraq, durnabalıqları tutqun və y

  Tam oxu »