Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QÜBAR

  bax qubar (şeirdə çox vaxt tərkiblərdə məcazi mənada işlənir). Mən gülşəni-can içində xarəm; Ayineyi-əqlə bir qübarəm

  Tam oxu »
 • QÜBBƏ

  is. [ər.] 1. Yarımkürə şəklində dam; günbəz. Eyvanın tavanı üç böyük qübbədən ibarət idi ki, bunların hər birisi beş sütun üzərində qurulmuşdu

  Tam oxu »
 • QÜBBƏLİ

  sif. Damı, səqfi yarımkürə (qübbə) şəklində olan; qübbəsi olan. Qübbəli bina. – …Turşsu çeşməsinin başında qırmızı qübbəli ağ çadır dayanmışdı

  Tam oxu »
 • QÜBBƏŞƏKİLLİ

  sif. 1. Qübbəyə oxşar, yarımkürə şəklində olan. 2. Üzərində qübbə şəkilli örtüsü və s. olan

  Tam oxu »
 • QÜBBƏVARİ

  bax qübbəşəkilli

  Tam oxu »
 • QÜDDƏ

  [ər.] bax vəzi

  Tam oxu »
 • QÜDDƏLİ

  sif. anat. Qüddəsi olan, vəzisi olan

  Tam oxu »
 • QÜDRƏT

  is. [ər.] 1. Böyük qüvvət, güc. Vətənimizin hərbi və iqtisadi qüdrəti gündən-günə artır. // Ümumiyyətlə, güc, iqtidar, qüvvət, bacarıq

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTLƏNMƏK

  f. Çox güclənmək, çox qüvvətlənmək

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTLİ

  sif. Çox qüvvətli, çox güclü. Qüdrətli əllər. Qüdrətli ordu

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTLİLİK

  is. Qüdrət sahibi olma; çox qüvvətlilik, güclülük; iqtidar

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTSİZ

  sif. İqtidarsız, gücsüz; zəif, aciz, bacarıqsız. Hacı əfəndi … hətta məclis üzvlərinin ikisini də qüdrətsiz və cahil mollalardan təyin elətdirib ki, s

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTSİZLİK

  is. İqtidarsızlıq, gücsüzlük, taqətsizlik, qüvvətsizlik; acizlik, zəiflik, bacarıqsızlıq

  Tam oxu »
 • QÜDSİLİK

  bax qüdsiyyət. Qulam müəllim yaşaran gözlərini təsəvvürünə gətirir, burada bir ülvilik və qüdsilik görürdü

  Tam oxu »
 • QÜDSİYYƏT

  is. [ər.] tənt. Müqəddəslik, təmizlik, paklıq. [Yanardağ:] Cavab ver, odlar gəlini! Axır, bütün ümid sənin qüdsiyyətindədir

  Tam oxu »
 • QÜLĞÜLƏ

  is. [fars.] klas. Gurultu, çaxnaşma, səs-küy, mərəkə. Afaqə düşdü qülğülə hüsnündən, ey qəmər! Nəsimi

  Tam oxu »
 • QÜLLƏ

  is. [ər.] 1. Sütunşəkilli uca tikili, bina və s. Qüllənin zəngi vurdu. Paraşüt qülləsi. Televiziya qülləsi

  Tam oxu »
 • QÜLLƏLİ

  sif. Qülləsi olan. Qülləli ev

  Tam oxu »
 • QÜLLƏVARİ

  sif. Qüllə kimi, qülləyə oxşar, qüllə şəklində. Qülləvari bina

  Tam oxu »
 • QÜMQÜMƏ

  [ər.] bax qumquma 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • QÜNNƏ

  is. [ər.] dilç. köhn. Burun səsi, burunda tələffüz olunan səs

  Tam oxu »
 • QÜRAB

  is. [ər.] Qaraqarğa (klassik şeirdə gözəllərin qara saçı buna təşbeh edilirdi). Xalın üzündə buğda, başında saçın qürab

  Tam oxu »
 • QÜRBƏT

  is. [ər.] 1. Yad ölkədə, yad yerdə olma, vətənindən uzaq ölkədə və ya yerdə olma; qəriblik. Qürbət aləmi, yar fəraqi məni aldı… Heyran xanım

  Tam oxu »
 • QÜRBƏTÇİ

  is. Qürbətdə yaşayan adam, özgə yerlərdə, öz vətəni xaricində yaşayan adam

  Tam oxu »
 • QÜRBƏTKEŞ

  sif. [ər. qürbət və fars. …keş] Qürbət çəkən, ömrünü qürbətdə keçirən. Təbriz müsəlmanlarının çoxu belədir… Qürbətkeş olurlar

  Tam oxu »
 • QÜRBƏTLİK

  bax qürbət 1-ci mənada. Ey mənim tək göz yaşını saçanlar; Qürbətlikdə ciyər qanın içənlər. M.V.Vidadi

  Tam oxu »
 • QÜRBƏTZƏDƏ

  sif. və is. [ər. qürbət və fars. …zədə] Qürbətə düşmüş, vətənindən uzaq düşmüş, qürbət keçirən; qəriblikdən yorulmuş, usanmış

  Tam oxu »
 • QÜRƏ

  is. [ər.] Püşk. [Cəmaləddin:] Artıq təxir zamanı deyil, qardaşlar, qətli icra etmək üçün fədai təyin olunacaq

  Tam oxu »
 • QÜRRƏ

  [ər.] bax qürrəli. Nə qürrəsən bu vəfasız həyata, ey xacə; Nihayət oldu bu şəb, ömrdür çiraği-səbah. S

  Tam oxu »
 • QÜRRƏLƏNMƏ

  “Qürrələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • QÜRRƏLƏNMƏK

  f. Əsassız və boş bir şeyə arxalanaraq qürurlanmaq, güvənmək; iftixar etmək, lovğalanmaq. Boş yerə qürrələnməkdən nə çıxar? – Bu sözü elə övrət ağzına

  Tam oxu »
 • QÜRRƏLİ

  sif. Məğrur, kibrli, iddialı, təşəxxüs satan, lovğa. Qürrəli adam

  Tam oxu »
 • QÜRUB

  is. [ər.] Batma, üfüqün altına keçib görünməz hala gəlmə. Günəşin qürubu. Qürub vaxtı. – Günəş qürubunun qırmızı buludları günbatan tərəfi … bürümüşdü

  Tam oxu »
 • QÜRUR

  is. [ər.] 1. İftixar, mənlik hissi, təmkin. Yenilməz qüvvətlə vur zərbəni, vur! Gözlərində təmkin, alnında qürur

  Tam oxu »
 • QÜRURLANMA

  “Qürurlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QÜRURLANMAQ

  f. Boş-boşuna qürrələnmək, iddialanmaq, təşəxxüs satmaq

  Tam oxu »
 • QÜRURLU

  sif. 1. Məğrur, öz mənliyini, cəmiyyətdə öz rolunu, üstünlüyünü hiss edən. O, öz zindanını uçurtmuş bir məhbus, ölkəsini xilas etmək üçün ölümə gedən

  Tam oxu »
 • QÜSL

  is. [ər.] din. Çimmə, yuyunma. □ Qüsl etmək – çimmək, yuyunmaq. Bir çeşmə yana olub rəvanə; Qüsli-bədən eylərəm bəhanə

  Tam oxu »
 • QÜSSƏ

  is. [ər.] Qəm, kədər, hüzn, ürək sıxıntısı, fikir, dərd. [Hacı Qara:] Durum gedim evə, tədarükümü görüm, … yoxsa qüssədən dərdəcər ollam! M

  Tam oxu »
 • QÜSSƏLƏNDİRİLMƏ

  “Qüssələndirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • QÜSSƏLƏNDİRİLMƏK

  məch. Kədərləndirilmək; kədər, qəm-qüssə verilmək

  Tam oxu »
 • QÜSSƏLƏNDİRMƏ

  “Qüssələndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • QÜSSƏLƏNDİRMƏK

  f. Kədərləndirmək, qəmləndirmək, dərdləndirmək; dərd vermək; kədərlənməsinə, qəmlənməsinə, dərdlənməsinə səbəb olmaq

  Tam oxu »
 • QÜSSƏLƏNMƏ

  “Qüssələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • QÜSSƏLƏNMƏK

  f. Kədərlənmək, qəmlənmək, dərdlənmək, fikir çəkmək. Tamam mənə yanaşıb dedi: – Heç qüssələnmə, doqquz aydan sonra yenə gələcəksən, burada şad görüşəc

  Tam oxu »
 • QÜSSƏLİ

  sif. Kədərli, qəmli, məhzun, həzin; dərdli. Xeyli uzaqdan qüssəli bir mahnı səsi gəlirdi. M.Hüseyn. Bu il solğun və qüssəli bir gəlini andıran payızda

  Tam oxu »
 • QÜSSƏLİLİK

  is. Qüssəli və kədərli hal; qəmlilik, kədərlilik, məhzunluq

  Tam oxu »
 • QÜSSƏSİZ

  sif. Qayğısız, dərdsiz, qəmsiz, kədərsiz; dərdi, qəmi, fikri olmayan

  Tam oxu »
 • QÜSSƏSİZLİK

  is. Qayğısızlıq, dərdsizlik, kədərsizlik, qəmsizlik

  Tam oxu »
 • QÜSUR

  is. [ər.] 1. Eyib, nöqsan, çatışmayan cəhət, çatışmazlıq. Xoş gəlibdir, xoş saatda cahana; Yox gözəlliyinə qüsur, bahana

  Tam oxu »