Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QABLANMA

  “Qablanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABLANMAQ

  məch. 1. Qoyulmaq, kip yerləşdirilmək. Paltarlar çamadanlara qablanmışdır. 2. Kobudcasına bir şey üzərinə üzüqoylu düşmək, sərilmək

  Tam oxu »
 • QABLAŞDIRILMA

  “Qablaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABLAŞDIRILMAQ

  məch. Yerbəyer edilmək, qayda ilə yerləşdirilmək, bir şeyin içinə qoyulmaq

  Tam oxu »
 • QABLAŞDIRMA

  “Qablaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABLAŞDIRMAQ

  f. bax qablamaq 2-ci mənada. Novruzqulu evə qayıdıb arvada deyərdi ki, tez ol, tədarük gör, avadanlığı qablaşdır, arabalar indi gələr… H

  Tam oxu »
 • QABLAŞMA

  “Qablaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABLAŞMAQ

  f. Qaba yerləşmək, yerbəyer olmaq

  Tam oxu »
 • QABLATDIRMA

  “Qablatdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABLATDIRMAQ

  icb. Üçüncü şəxs vasitəsilə qablatmaq

  Tam oxu »
 • QABLATMA

  “Qablatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABLATMAQ

  icb. Qablama işi gördürmək

  Tam oxu »
 • QABSINDIRAN

  bax qabqıran

  Tam oxu »
 • QAC₁

  is. dan. Düşmən, zidd, əks, müxalif. Dost dost ilə qac olmaz; Bir tikəylə ac olmaz. Aşıq Ələsgər. □ Qac düşmək (olmaq) – düşmən olmaq, zidd olmaq, çək

  Tam oxu »
 • QAC₂

  is. məh. Yer sulamaq üçün ayrılan kiçik arx. Gəl yoldaş, çalışaq, eyləyək birlik; Arada xəndək, qac daha olmasın

  Tam oxu »
 • QACA

  sif. Çox işlənmək nəticəsində çalaçuxur bir hala düşmüş. Qaca yol

  Tam oxu »
 • QACIMA

  “Qacımaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QACIMAQ

  f. Quruyaraq yığışmaq, bürüşmək (yaş ağac və s.)

  Tam oxu »
 • QACINMA

  “Qacınmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QACINMAQ

  f. Qollarını geriyə qanıraraq, döşü qabağa verib dərin nəfəs almaq; gərnəşmək

  Tam oxu »
 • QACLAŞMAQ

  f. dan. Zidd olmaq, düşmən olmaq

  Tam oxu »
 • QACLIQ

  is. dan. Zidlik, düşmənlik

  Tam oxu »
 • QAÇ-QOV

  bax qaçaqaç

  Tam oxu »
 • QAÇA-QAÇA

  zərf Qaçaraq, yüyürə-yüyürə, yüyürərək. Qaça-qaça gəlmək. – [Əşrəf:] Salatının qaça-qaça onlara yaxınlaşdığını görüb susdu

  Tam oxu »
 • QAÇAĞAN

  sif. 1. Çox bərk qaçan, itigedən, yerişi sürətli olan (at və s.). Məstan bir qaçağan ahuya dönüb, indi kəməndə gəlmir

  Tam oxu »
 • QAÇAĞANLIQ

  is. 1. Qaçmaq xasiyyəti. Dovşan qorxaqlıq, qaçağanlıq əlamətidir. Ə.Vəliyev. 2. Ürkəklik, adamayovuşmazlıq

  Tam oxu »
 • QAÇAQ

  is. 1. Çarlıq dövründə: hökumətin zülm və ədalətsizliyinə dözməyərək, həbsdən və ya sürgündən qaçan adam

  Tam oxu »
 • QAÇAQ-QULDUR

  is. Yolkəsən, qaçaq, quldur. Karvan gedir, yolda qaçaq-quldur qabağını kəsir… Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • QAÇAQAÇ

  sif. Bir təhlükə üzündən, yaxud başqa bir səbəbə görə qorxuya düşüb, kütləvi surətdə qaçma. Birdən qaçaqaç düşdü; dedilər naçalnik gəldi

  Tam oxu »
 • QAÇAQÇI

  is. köhn. Qaçaq mal gətirməklə məşğul olan adam. [Hacı Qara:] Hamısına tövbələtmə verrəm ki, dəxi heç qaçaqçının qabağını kəsməsinlər! M

  Tam oxu »
 • QAÇAQÇILIQ

  is. Qaçaq mal gətirməklə məşğul olma; qaçaqçının işi, peşəsi. □ Qaçaqçılıq etmək – 1) qaçaq mal gətirməklə məşğul olmaq; 2) quldurluq etmək

  Tam oxu »
 • QAÇAQLIQ

  is. 1. Quldurluq. [Bahadır:] Görünür, çoxusu aclıqdan qaçaqlıq edir. N.Nərimanov. [Hacı Murad:] Sənin yediyin … oğurluqla, qaçaqlıqla, yetimin malını

  Tam oxu »
 • QAÇAQMALÇI

  bax qaçaqçı. Bir gün [Əhməd] qaçaqmalçı Məşədi Cavadın qızını istədi, fəqət rədd cavabını aldı. B.Talıblı

  Tam oxu »
 • QAÇÁN

  f.sif. bax qaçağan 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • QÁÇAN

  “Haçan” sözünün qədimi forması

  Tam oxu »
 • QAÇARAQ

  zərf Qaça-qaça, yüyürəyüyürə; tez-tez, tez. Qaçaraq gəlmək. – [Xədicə] bərabərimə yetişincə çəpərin arxasından iki əlləri ilə boynumu qucaqlayıb qaçar

  Tam oxu »
 • QAÇARAQLAMA

  “Qaçaraqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QAÇARAQLAMAQ

  f. Çox tez qaçmaq, yüyürmək, götürülmək, qaçaraq getmək, ya gəlmək. Bir qədərdən Məcid qaçaraqlayıb bir bağlama gətirdi

  Tam oxu »
 • QAÇATBASDI

  zərf dan. Çox tələsik, səbirsizliklə

  Tam oxu »
 • QAÇDI-TUTDU

  is. Uşaq oyunlarından birinin adı. [Sevinc:] Bu nədir Qaçay? Elə bil qaçdı-tutdu oynayırsınız. Z.Xəlil

  Tam oxu »
 • QAÇILMAZ

  sif. Qaçılması mümkün olmayan; labüd. Qaçılmaz bəla – [Solmaz:] Artıq bu yaman odlardan və ölümün qaçılmaz varlığından başqa heç bir şey düşünmürəm

  Tam oxu »
 • QAÇILMAZLIQ

  is. Qaçılması mümkün olmama; labüdlük

  Tam oxu »
 • QAÇINMA

  “Qaçınmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QAÇINMAQ

  f. Saqınmaq, çəkinmək, qaçmaq (4-cü mənada); uzaqlaşmaq, bir şeydən, ya bir işdən özünü kənara çəkmək

  Tam oxu »
 • QAÇIRDILMA

  “Qaçır(d)ılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QAÇIRDILMAQ

  “Qaçırmaq”dan məch. İstəkli vətən gülləri! Sizsiz yaz açılmaz; Gün çıxmasa, zülməti-şəbistan qaçırılmaz

  Tam oxu »
 • QAÇIRILMA

  “Qaçır(d)ılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QAÇIRILMAQ

  “Qaçırmaq”dan məch. İstəkli vətən gülləri! Sizsiz yaz açılmaz; Gün çıxmasa, zülməti-şəbistan qaçırılmaz

  Tam oxu »
 • QAÇIRMA

  “Qaçırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QAÇIRMAQ

  f. 1. Birinin qaçmasına kömək etmək, yol vermək, səbəb olmaq; birini aradan çıxarmaq. 2. Qaçmağa məcbur etmək

  Tam oxu »