Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • UÇAĞAN

  bax parabüzən

  Tam oxu »
 • UÇAĞAN

  is. bot. Söyüdçiçəklilər fəsiləsindən çoxillik ot bitkisi. Uçağanotunun toxumları xırdadır. Toxumlarının aşağısında uçağan rolunu oynayan bir dəstə tü

  Tam oxu »
 • UÇAĞAN

  sif. İti uçan, qaçağan. Uçağan at

  Tam oxu »
 • UÇAĞANOTU

  is. bot. Söyüdçiçəklilər fəsiləsindən çoxillik ot bitkisi. Uçağanotunun toxumları xırdadır. Toxumlarının aşağısında uçağan rolunu oynayan bir dəstə tü

  Tam oxu »
 • UÇAR

  sif. 1. Uçan, təbəxxür edən, başqa hala keçib havaya qarışan. Uçar mayelər. Uçar qaz. 2. Uçan, havada, göylərdə seyr edən

  Tam oxu »
 • UÇQUN

  is. Dağlardan, qayalardan, ümumiyyətlə, hündür yerlərdən qopub düşən qar, daş, qaya, torpaq koması. Birdən ordan qar uçqunu uçdu; Bərk səsilə gurulday

  Tam oxu »
 • UÇQUNYANAQLI

  sif. Yanaqları batmış, ordları batmış, ordubatıq. Bu, on beş-on altı yaşlarında, ortaboylu, qaragözlü, uçqunyanaqlı, sarımtraq … bir qızcığazdı

  Tam oxu »
 • UÇMA₂

  “Uçmaq2”dan f.is. Qatırçılar bu yollarda araba aşmasından, adam uçmasından faciəli hadisələr danışırdılar

  Tam oxu »
 • UÇMA₁

  “Uçmaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • UÇMAQ₂

  f. 1. Hər hansı bir səbəb üzündən yıxılmaq, dağılmaq; öz ağırlığının təsiri altında düşmək; yıxılmaq, uçulmaq

  Tam oxu »
 • UÇMAQ₁

  f. 1. Qanadlar vasitəsilə havada hərəkət etmək, havaya qalxıb getmək, havada gəzmək. Havada quşlar uçur

  Tam oxu »
 • UÇOT

  [rus.] Hesabaalma, siyahıyaalma, hesablayaraq qeydəalma. Malların uçotu. Yeni uçot formaları. Mal-qaranın uçota alınması

  Tam oxu »
 • UÇOTÇU

  is. Uçot işləri aparan şəxs

  Tam oxu »
 • UÇUCU

  sif. 1. Uçan, havada uça bilən, havada uçmaq üçün düzəldilmiş, ya uyğunlaşdırılmış. Uçucu aparatlar (təyyarə, dirijabl, vertolyot və s

  Tam oxu »
 • UÇUCULUQ

  is. 1. Uçucu aparatlarda havada uçma sənəti, bacarığı, işi. Pilotun uçuculuq məharəti. Təyyarənin uçuculuq qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • UÇUQ₁

  1. sif. Uçulmuş halda olan, yıxıq. Uçuq dam. Uçuq pəncərə. – Hamamın alçaq və uçuq divarları böyük günbəzlərə söykənərək yüz illərdən bəri bu hal ilə

  Tam oxu »
 • UÇUQ₂

  is. Qızdırmadan və ya başqa səbəbdən dodaqda çıxan qabarcıq(lar). Dodağına uçuq çıxmaq

  Tam oxu »
 • UÇUQ-SÖKÜK

  bax uçuq1. [Almaz Camala:] Burada nə var? Uçuq-sökük daxmalar, pəncərəsiz, işıqsız komalar. C.Cabbarlı

  Tam oxu »
 • UÇUQLAMA

  “Uçuqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UÇUQLAMAQ

  f. Qızdırmadan və ya başqa səbəbdən uçuq çıxmaq, uçuq(lar) əmələ gəlmək. Dodaqları uçuqlamaq

  Tam oxu »
 • UÇULMA

  “Uçulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • UÇULMAQ

  bax uçmaq2. [Türbət:] Ay haray, köməyə gəlin, taxtabənd uçuldu, adamlar qaldı altında. C.Cabbarlı. [Calalın atası] … tövlə uçularkən bərk yaralanıb öl

  Tam oxu »
 • UÇUNCAQ

  is. Yellənmək üçün düzəldilən qurğu; yelləncək. Oğlan-qızla dolu uçuncaqlar, yelləncəklər havada fırlanırdı

  Tam oxu »
 • UÇUNMA

  1. “Uçunmaq”dan f.is. 2. is. Titrəmə, əsmə; titrəyiş. [Dərviş:] Canımda bir uçunma peyda oldu… A.Divanbəyoğlu

  Tam oxu »
 • UÇUNMAQ

  f. Titrəmək, əsmək, çırpınmaq. Bədənim uçunur. – Bəy qəzəbindən qızdırmalı adamlar kimi uçundu. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • UÇUNTU

  is. Uçulub tökülmüş şeylər; töküntü

  Tam oxu »
 • UÇURDULMA₂

  “Uçurdulmaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • UÇURDULMA₁

  “Uçurdulmaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • UÇURDULMAQ₂

  “Uçurtmaq2”dan məch. Köhnə evlər uçurduldu

  Tam oxu »
 • UÇURDULMAQ₁

  “Uçurtmaq1”dan məch. Göyərçin uçurduldu

  Tam oxu »
 • UÇURMA₂

  “Uçurmaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • UÇURMA₁

  “Uçurmaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • UÇURMAQ₁

  bax uçurtmaq1. Quşları uçurmaq. Planer uçurmaq. Badban uçurmaq. – Budur, xəyal məni yerdən uçurur; O mənə göylərdə aşiyan qurur

  Tam oxu »
 • UÇURMAQ₂

  bax uçurtmaq2. [İncə:] …Fəqət atam, bilmirəm kimdən eşitmiş, istəyirdi bütün evi uçursun. C.Cabbarlı

  Tam oxu »
 • UÇURTMA₂

  “Uçurtmaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • UÇURTMA₁

  “Uçurtmaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • UÇURTMA₃

  is. Badban, çərpələng. Avropa üsulu ilə tərbiyə verən atalar uşaqlarını çox sevərlər, oxşarlar, onlara uçurtma verərlər

  Tam oxu »
 • UÇURTMAQ₁

  f. Uçmağa sövq və ya məcbur etmək, uçmasına kömək etmək, uçmağa buraxmaq. Quşu uçurtmaq. – Soldurma gəl gülümü; Uçurtma bülbülümü; Bir xəlvət yerdə ot

  Tam oxu »
 • UÇURTMAQ₂

  f. 1. Tikili, qurulu bir şeyi dağıtmaq, yıxmaq, uçqun hala gətirmək, xarabaya döndərmək. Köhnə binanı uçurtmaq

  Tam oxu »
 • UÇURULMA₂

  “Uçurulmaq2”dan f.is

  Tam oxu »
 • UÇURULMA₁

  “Uçurulmaq1”dan f.is

  Tam oxu »
 • UÇURULMAQ₂

  “Uçurmaq2”dan məch. Ümumi iclasdan on gün sonra, isti may günlərinin birində çaylağın o tərəf-bu tərəfindəki yarğanlar uçurulmağa başladı

  Tam oxu »
 • UÇURULMAQ₁

  “Uçurmaq1”dan məch. Quşlar yuvalarından uçuruldu. – Yoxsa bunlar da qızıl quşlarmı? Göyə yerdən uçurulmuşlarmı? M

  Tam oxu »
 • UÇURUM

  is. 1. Çox sarp, dik və dərin yamac; yarğan, sıldırım. Sağımız dağ, solumuz qorxunc uçurum, meşəlik, dağlıqdır

  Tam oxu »
 • UÇURUMLU

  sif. Uçurumları və yarğanları çox olan; sıldırımlı, yarğanlı. Bu yer qalın, sıx meşəlik, çılpaq qayalıq, uçurumlu dərələrlə qucaqlanmışdı

  Tam oxu »
 • UÇUŞ

  is. 1. Uçma işi, uçan bir şeyin havada hərəkət etməsi. Mərminin uçuşu. Arıların uçuşu. – Toyuğun uçuşu zibilliyə qədər olar

  Tam oxu »
 • UÇUŞMA

  “Uçuşmaq”dan f.is. Yaşıl yarpaqların uçuşmaları, quşların nəğmələri qaranlıq dərəni oyadırdı. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • UÇUŞMAQ

  qarş. 1. Birlikdə, bir-birlərinə qarışaraq uçmaq. Uçuşurdu yanaşı; Göyərçinlə qızılquş! Ə.Cavad. Hinin üstündəki göyərçinlər, çardaqdakılardan da bir

  Tam oxu »
 • UD₁

  is. [ər.] Vətəni Hindistan sayılan, yandırılanda xoş iy verən bir ağac (xoş qoxu vermək üçün otaqlarda xüsusi qablarda – buxurdanlarda yandırılardı)

  Tam oxu »
 • UD₂

  is. [ər.] Yaxın Şərqdə simli musiqi alətinin adı. Oxuyub-çalanlar yavaş-yavaş kamança və udu hazırlayıb çalmağa başladılar

  Tam oxu »