Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • XƏLBİRGÖZÜ

    is. Xəlbirlənən buğdadan, arpadan və s.-dən xəlbirin içərisində qalan hissə. Buğdanın xəlbirgözüsünü təmizləmək

    Tam oxu »
  • XƏLBİRLƏMƏ

    “Xəlbirləmək”dən f.is

    Tam oxu »
  • XƏLBİRLƏMƏK

    f. 1. Xəlbirdən keçirmək. [Mehtər:] Xəlbir əlimdə idi, atlara arpa xəlbirləyib verəcəkdim, yadımdan çıxıb burda qalıbdır

    Tam oxu »
  • XƏLBİRLƏNMƏ

    “Xəlbirlənmək”dən f.is

    Tam oxu »
  • XƏLBİRLƏNMƏK

    məch. Xəlbirdən keçirilmək, xəlbirlə təmizlənmək. Arpa xəlbirləndi

    Tam oxu »
  • XƏLBİRLƏTMƏ

    “Xəlbirlətmək”dən f.is

    Tam oxu »
  • XƏLBİRLƏTMƏK

    icb. Xəlbirləmə işi gördürmək. Buğdanı xəlbirlətmək

    Tam oxu »
  • XƏLBİRVARİ

    sif. Xəlbirə oxşayan, xəlbirə bənzər

    Tam oxu »
  • XƏLƏF

    is. [ər.] 1. Sonradan gələn, birinin yerinə keçən və ya keçməli olan, onun işini davam etdirən, onu əvəz edən adam

    Tam oxu »
  • XƏLƏL

    is. [ər.] Pozuculuq, əskiklik, zəiflik, nöqsan, ziyan. Qəflət xələlindən ayrılardın; Əlbəttə kim olduğun bilərdin

    Tam oxu »
  • XƏLƏLDAR

    sif. [ər. xələl və fars. …dar] Bir hadisə, iş və s. nəticəsində xələl dəymiş, pozulmuş, dağılmış, korlanmış; nöqsanlı

    Tam oxu »
  • XƏLƏT

    is. [ər.] 1. Bəxşiş, hədiyyə. Hərə bir cür xələt götürüb Eyvazı pişvaz elədilər. “Koroğlu”. [Hacı Mehdi:] Sənə də bir yaxşı xələt verərəm

    Tam oxu »
  • XƏLƏT-BARAT

    top. [ər.] Bağışlanan şey, pul və s.; bəxşeyiş, hədiyyə. On səkkiz gün toyda qalandan sonra aşıq xələt-baratını da götürüb, yola düşdü

    Tam oxu »
  • XƏLƏTLİK

    1. bax xalatlıq. 2. sif. Hədiyyə, pay olaraq verilmiş, ya ayrılmış. Xələtlik şeylər

    Tam oxu »
  • XƏLFƏ

    is. [ər.] 1. Köhnə məişətdə: toy və yas məclislərini idarə edən şəxsə verilən ad. Son zamanlaradək Kəblə Nəsiri məhəllənin xeyir və şərində “xəlfə” gö

    Tam oxu »
  • XƏLFƏLİK

    is. Xəlfənin işi, vəzifəsi; məclisdə başçılıq

    Tam oxu »
  • XƏLİC

    is. [ər.] köhn. 1. Körfəz. 2. Boğaz, kanal

    Tam oxu »
  • XƏLİFƏ

    is. [ər.] 1. tar. Bəzi müsəlman ölkələrində Məhəmməd peyğəmbərin vəkili və bütün müsəlmanların başçısı və hamisi sayılan şəxslərə verilən yüksək dini

    Tam oxu »
  • XƏLİFƏLİK

    is. 1. Xəlifənin hakimiyyəti altında olan yerlər, məmləkətlər. 2. Xəlifə ünvanı (titulu)

    Tam oxu »
  • XƏLİTƏ

    is. [ər.] 1. bax külçə1. Maqmanı bir xəlitə kimi fərz etmək olar. M.Qaşqay. 2. Metaləridən sobalarda əridiləcək metalların müəyyən nisbətlərdə qatışığ

    Tam oxu »
  • XƏLQ

    is. [ər.] klas. 1. Yaratma, yaradılış. □ Xəlq etmək (eləmək) – yaratmaq, vücuda gətirmək. [Abbas:] Mənim meylim elə sənnən xoş olub; Nə xoş xəlq eyləy

    Tam oxu »
  • XƏLQİ

    sif. Xalqa məxsus, xalqa aid, xalqla bağlı; xalq ruhunda olan, xalqın arzu və əməllərini, əhval-ruhiyyəsini ifadə edən

    Tam oxu »
  • XƏLQİLİK

    is. Xalqla bağlı olma, xalqın arzu və əməllərini, əhval-ruhiyyəsini ifadə etmə. Azərbaycan dramaturgiyasının xəlqiliyi

    Tam oxu »
  • XƏLVƏT

    [ər.] 1. is. Tənha yer, gizli yer, heç kəs olmayan yer. Xəlvətə çəkilmək. Nə xəlvətdə oturmusan? – Vermərəm aləmə xəlvət otaqda; Deyib, gülüb danışmağ

    Tam oxu »
  • XƏLVƏTCƏ

    zərf Gizli, gizlicə, heç kəsə hiss etdirmədən, heç kəsə bildirmədən, xəlvət. Xəlvətcə götürmək. Xəlvətcə yemək

    Tam oxu »
  • XƏLVƏTXANA

    is. [ər. xəlvət və fars. …xanə] 1. köhn. Xəlvət ev, xəlvət hücrə, yer, xəlvət işlər görülən yer, ev və s

    Tam oxu »
  • XƏLVƏTİ

    sif. və zərf 1. Gizlicə, xəlvətcə. Xəlvəti danışıq. Xəlvəti iş. Xəlvəti hazırlaşmaq. – [Əbdül Bəhrama:] Ağa, izin versəniz, bir kəlmə xəlvəti sizə söz

    Tam oxu »
  • XƏLVƏTLƏMƏ

    “Xəlvətləmək”dən f.is

    Tam oxu »
  • XƏLVƏTLƏMƏK

    f. Gizli, xəlvət iş görmək üçün məqam və ya yer tapmaq, fürsət tapmaq. Evi xəlvətləmək. Aranı xəlvətləmək

    Tam oxu »
  • XƏLVƏTLİK

    is. Xəlvət məqam, xəlvət şərait, fürsət. Ev xəlvətlikdir. – Dilən onun boynunu qucaqladı … xəlvətlik idi

    Tam oxu »
  • XƏMİR

    is. 1. Unun az su və ya başqa bir maye ilə yoğurulmasından hasil olan suvaşqan kütlə. Acıtmalı xəmir

    Tam oxu »
  • XƏMİRAĞIZ

    sif. Ağzıboş, sözü keçməyən, zəif iradəli. Xəmirağız adam. Xəmirağız (z.) olmaq. – [Şəhrəbanu xanım:] Hatəmxan ağa, özün bilmirsən ki, bir xəmirağız k

    Tam oxu »
  • XƏMİRAĞIZLIQ

    is. Ağzıboşluq, zabitəsizlik, iradə zəifliyi, qeyri-ciddilik, sözükeçməzlik

    Tam oxu »
  • XƏMİRAŞI

    is. Əriştə ilə bişirilən, xəmirli duru xörək. Molla Qasım oğlu Məmmədin qabağına da bir qab xəmiraşı qoyuldu

    Tam oxu »
  • XƏMİRAŞILIQ

    sif. Xəmiraşı bişirmək üçün hazırlanan, yarar. Xəmiraşılıq un ayırmaq

    Tam oxu »
  • XƏMİRÇƏK

    bax qığırdaq

    Tam oxu »
  • XƏMİRÇİ

    is. Xəmiryoğuran, xəmirgir

    Tam oxu »
  • XƏMİRÇİLİK

    is. Xəmir yoğurma, xəmirhazırlama işi; xəmirgirlik

    Tam oxu »
  • XƏMİRGİR

    is. [ər. xəmir və fars. …gir] Çörəkxanalarda xəmiryoğuran, xəmirtutan işçi. Məsum kişi xəmirgirin sözündən köyrəldi

    Tam oxu »
  • XƏMİRGİRLİK

    is. Xəmirgir işi, xəmiryoğurma peşəsi. Xəmirgirlik eləmək

    Tam oxu »
  • XƏMİRXANA

    is. [ər. xəmir və fars. …xanə] Çörəkxanalarda xəmir yoğurulan, xəmir hazırlanan yer. Məşədi Hüseyn qolu çirməkli, döşü önlüklü xəmirxanadan kürəxanaya

    Tam oxu »
  • XƏMİRLƏMƏ

    “Xəmirləmək”dən f.is

    Tam oxu »
  • XƏMİRLƏMƏK

    f. 1. Undan xəmir yoğurmaq. 2. Xəmirlə, ya xəmirəoxşar şeylərlə dəlmədeşiyi tutmaq, tıxamaq

    Tam oxu »
  • XƏMİRLƏŞMƏ

    “Xəmirləşmək”dən f.is

    Tam oxu »
  • XƏMİRLƏŞMƏK

    f. Xəmirə dönmək, xəmir kimi olmaq; yumşalmaq

    Tam oxu »
  • XƏMİRLİ

    sif. Xəmirə batmış, xəmirə bulaşmış. Xəmirli əllər. Xəmirli döşlük. Xəmirli qablar. – Tükəzban xala sevindiyindən özünü itirib əli ilə xəmirli-xəmirli

    Tam oxu »
  • XƏMİRYAYAN

    is. Hazır xəmiri yaymaq üçün xüsusi maşın, alət. // Sif. mənasında. Xəmiryayan maşın

    Tam oxu »
  • XƏMİRYOĞURAN

    is. Xəmir yoğurmağa məxsus xüsusi maşın, alət. // Sif. mənasında. Xəmiryoğuran maşın. // bax xəmirgir

    Tam oxu »
  • XƏMRƏ

    is. Maya, acıtma, balata. Una xəmrə qatmaq. Xəmrəsi, urvası xəmirsiz qalıb; Dünya düzəlmir ki, düzəlmir, baba! M

    Tam oxu »
  • XƏMRƏLİ

    sif. Xəmrə, maya vurulmuş. Xəmrəli çörək

    Tam oxu »