Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • ƏBASƏT

  Məhəmmədin üzü; Məhəmmədin əshabələri

  Tam oxu »
 • ƏBDƏK

  sənin qulun (Allaha işarə ilə)

  Tam oxu »
 • ƏBDİBƏY

  bəyin qulu, köləsi. Şah Təhmasibin dəftərxana qulluqçusu və N.Gəncəvinin təsiri ilə üç “Xəmsə” yazan Əbdibəy Şirazinin (1515-1580) əsl adı

  Tam oxu »
 • ƏBDÜL

  Allahın qulu ("əbdül" sözü ilə başlanan adların qısaldılmış forması); qul, kölə, nökər

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLAĞA

  Ağanın (Allahın) qulu, Allahın qulu olan ağa

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLBAĞI

  əbədi Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLBAQİ

  əbədi Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLBƏŞİR

  Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLCABBAR

  bax: Əbdül və Cabbar

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLƏHƏD

  tək olanın (Allahın) qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLƏLİ

  Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLƏZƏL

  birinci, ilkin olanın (Allahın) qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLƏZİM

  böyük olanın (Allahın) qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLƏZİZ

  Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLFƏRƏC

  «əbdül» (qul) və «fərəc» (sevinc, əyləncə) sözlərindən düzəlmiş «Fərəcin qulu» və ya «əyləncə sevən» deməkdir

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLHƏQ

  Haqqın qulu, Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLHƏLİM

  mülayim, yumşaq xasiyyətli qul

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLHƏMİD

  Allahın qulu Həmid

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLHƏSƏN

  Allahın qulu Həsən

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLHÜSEYN

  Allahın qulu Hüseyn

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLXALIQ

  Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLXALİQ

  Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLKƏRƏM

  “Əbdülkərim” adının təhrifidir

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLKƏRİM

  Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLQADİR

  bax: Əbdül və Qədir

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLQAFAR

  bax: Əbdül və Qafar

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLQAFUR

  bax: Əbdül və Qafar

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLQASIM

  “Əbdülqasim, Əbdülqasım, Əbülqasim, Əbülqasım” adının təhrif olunmuş variantı. Oğlunun adını “Qasım” qoyandan sonra Məhəmməd peyğəmbəri “Əbülqasim” (“

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLQƏDİR

  bax: Əbdül və Qədir

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLQƏNİ

  Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLLƏTİF

  bax: Əbdül və Lətif

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLMANAF

  ən yüksəkdə olanın (Allahın) qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLMƏBUD

  «Əbdül» (qul, itaət edən) və «məbud» (Allah, itaət olunan) sözlərindən düzəlmiş, «Allahın qulu, Tanrıya itaət edən» deməkdir

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLMƏCİD

  Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLMƏMMƏD

  «Əbdül» və «Məmməd» (Peyğəmbərin) adlarından yaranmış, «Məhəmməd peyğəmbərə itaət edən» deməkdir

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLRƏHİM

  bax: Əbdül və Rəhim

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLRƏHMAN

  bax: Əbdül və Rəhman

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLRƏŞİD

  bax: Əbdül və Rəşid

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLRƏZZAQ

  bax: Əbdül və Rəzzaq

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLSALAM

  bax: Əbdül və Salam

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLSƏLAM

  bax: Əbdül və Salam

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLSƏLİM

  «Əbdül» (qul, itaət edən) və «səlim» (sağlam; Allah) sözlərindən yaranmış, «Allaha, Tanrıya itaət edən» deməkdir

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLSƏMƏD

  bax: Əbdül və Səməd

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLVAHAB

  Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜLVAHİD

  tək olanın (Allahın) qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜRRƏHİM

  bax: Əbdül və Rəhim

  Tam oxu »
 • ƏBDÜRRƏHİM

  Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ƏBDÜRRƏHMAN

  bax: Əbdül və Rəhman

  Tam oxu »
 • ƏBDÜRRƏZZAQ

  bax: Əbdül və Rəzzaq

  Tam oxu »
 • ƏBİ

  bax: Aba; ata (ad və sözlərin əvvəlinə artırılaraq sahiblik mənasını bildirir); «Əbi» ata deməkdir

  Tam oxu »