DƏBƏRİLMƏ

Dəbərilmək”dən f.is.
DƏBƏRƏGÖZ
DƏBƏRİLMƏK

Digər lüğətlərdə