EDİLƏŞMƏK

qarş. məh. köhn. Ağız-ağıza verib edi söyləmək, ağı demək.
EDİLƏŞMƏ
EDİLMƏ

Digər lüğətlərdə