ETNOQRAFİZM

[ yun. ethnos və grapho – yazıram] Bir şeydə etnoqrafik xüsusiyyətlərin, təsvirlərin, təfərrüatın mövcud olması, verilməsi (kitabda, pyesdə və s.-də).
ETNOQRAFİYA
ETRÜSK

Digər lüğətlərdə