QABAĞA APARMAQ

yardımçı olmaq, dəstək olmaq; irəlilətmək, inkişaf etdirmək.

QAB DİBİ YALAMAQ
QABAĞA ATMAQ