QİSSƏ

is. [ ər. ] Rəvayət edilən doğru və ya uydurma hekayə, əhvalat; nağıl, hadisə, vaqiə, qəziyyə.
Sorma bu gecə silsileyi-zülfi-siyahın; Tulani olan qissədi bu, müxtəsər olmaz. S.Ə.Şirvani.
Molla bu qissədən pərişanhal; Evinə döncək övrət etdi sual… M.Ə.Sabir.
[Dəli Səməd] …məzəli-məzəli qissələr nağıl eləyib eşidənləri də gülməyə vadar edirdi. Çəmənzəminli.

QİSMƏT
QİSVƏT

Digər lüğətlərdə