RADIATION

radiation1

n 1. fiz. şüalanma, radiasiya; atomic ~ atom şüalanması / radiasiyası; 2. şüalandırma, işığa salma; 3. parlama; ~ of happiness xoşbəxtlikdən parlama

radiation2

adj radiasiya, şüalanma; ~ resistance radioaktiv şüalanmaya davamlı; ~ damage radioaktiv şüalanmadan alınan xətər / ziyan; ~ dose / dosage radioaktiv şüalanmanın dozası; ~ chemistry radioaktiv maddələrin kimyası; ~ therapy radioaktiv şüalarla müalicə (xərçəng və digər xəstəliklər); a ~leak from a nuclear power station atom elektrik stansiyasından radiasiyanın axması

RADIATE
RADIATOR