RADİOBİOLÓGİYA

[ lat. radiare, yun. bios və logos] Radioaktiv şüalanmanın orqanizmə təsirini öyrənən elm sahəsi.
RADİOAKTİVLİK
RADİOELEKTRÓNİKA

Digər lüğətlərdə