RADİOTRANSLYÁSİYA

[ lat. radiare və translatio] Radio proqramlarının məftilli rabitə xətti vasitəsilə verilməsi.
RADİOTELEQRAM
RADİOVERİCİ

Digər lüğətlərdə