RELYATİVİZM

[ lat. relativus – nisbi] fəls. İnsan idrakının nisbiliyi, şərtiliyi və subyektivliyi haqqında idealist cərəyan. Relyativizm fiziki idealizmin qnoseoloji mənbələrindən biri olmuşdur.
RELYATİVİ́ST
RELYÉF

Digər lüğətlərdə