sənədləşdirilmiş informasiya

Maddi daşıyıcıda qeyd olunmuş və identikləşdirilməsinə imkan verən rekvizitlərə malik informasiya

sənəd abidəsi
sənədli abidələr