SCOPE

n 1. hüdud, sərhəd, çərçivə (imkan, bilik, anlama və s. haq.); the ~ of investment kapital qoyuluşu imkanı; the ~ of smb.’s knowledge bü kəsin biliyinin hüdudu; 2. sahə; the ~ of smb.’s activities bir kəsin fəaliyyət sahəsi; the ~ of geography coğrafiya sahəsi; 3. imkan; to give smb. full / ample / wide ~ for smth. bir kəsə bir şey üçün tam / geniş imkan vermək

SCOOT
SCORCH