Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının himni

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası himni — 1944–1992-ci illərdə Azərbaycan SSR-nin dövlət himni.

Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасынын Һимни
آذربایجان سووئت سوسیالیست رئسپوبلیکاسینین هیمنی
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası himni

 Azərbaycan SSR rəsmi himni
Bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov
Sözlərin müəllifi Səməd Vurğun,
Süleyman Rüstəm,
Hüseyn Arif
Təsdiqi 1944
Ləğvi 1992
Audio nümunəsi

Azərbaycan SSR himni (instrumental, 1977)
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Ümumi məlumat

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Himnin musiqisi Üzeyir Hacıbəyova, sözləri isə Səməd Vurğun , Süleyman RüstəmHüseyn Arifə məxsusdur. 1978-ci ildə himnin sözlərində müəyyən dəyişikliklər edilmiş, həmçinin İosif Stalin haqdakı sözlər mətndən çıxarılmışdır.

Himnin musiqisi

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Azərbaycan Azərbaycan SSR-in himni

Himnin sözləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]

1978–1992-ci illərdə

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Latın əlifbasıyla Kiril əlifbasıyla

Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Odlar yurdu, bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qəhrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nəsillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə biz gedirik, sıra möhkəm, addım mətin.

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Rəşadətli rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmazdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq — şanlı Sovet Vətənimiz!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!
Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!

Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар!
Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Одлар јурду, бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,
Гәһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.
Нәсилләрдән-нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,
Коммунизмә биз ҝедирик, сыра мөһкәм, аддым мәтин.

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Рәшадәтли рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,
Мүгәддәсдир, сарсылмаздыр дост елләрин бу илгары.
Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,
Гој вар олсун бу иттифаг — шанлы Совет Вәтәнимиз!

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

1944–1956-cı illərdə

[redaktə | mənbəni redaktə et]
Latın əlifbasıyla Kiril əlifbasıyla

Azərbaycan — dünya görmüş bu şərəfli, şanlı diyar,
Vətən eşqi babalardan qalmış əziz bir yadigar,
Qanlı döyüş meydanında biz yaratdıq ağ günləri -
Nəsillərdən nəsillərə yurdumuzun şöhrəti var.

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu — Ana vətən
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən…
Bayrağımız-sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən.

Ustadımız böyük Lenin — şanlı zəfər bayrağımız,
Rəhbərimiz Stalindir — bizim həyat növrağımız.
Gözəl Bakı! Qüdrətindən ilham alır Azərbaycan -
Azad elli, azad günlü doğma Sovet torpağımız.

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu — Ana vətən
Qoca şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən…
Bizim torpaq insanlığın, bir səadət ocağıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən.

Qardaşımız rus xalqıdır azadlığın bayraqdarı,
Qanımızla suvarmışıq bu dostluğu, bu ilqarı,
Yer üzünün şöhrətidir şanlı Sovet torpağımız -
Bu torpaqda çiçək açdı insanlığın ilk baharı…

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu — Ana vətən
Qoca şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən…
Alqış bizim azad zəhmət, azad vicdan dünyasına!
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən.

Азәрбајҹан – дүнја ҝөрмүш бу шәрәфли, шанлы дијар,
Вәтән ешги бабалардан галмыш әзиз бир јадиҝар.
Ганлы дөјүш мејданында биз јаратдыг ағ ҝүнләри –
Нәсилләрдән нәсилләрә јурдумузун шөһрәти вар.

Гој вар олсун Азәрбајҹан, одлар јурду – ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән…
Бајрағымыз-сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Устадымыз бөјүк Ленин — шанлы зәфәр бајрағымыз,
Рәһбәримиз Сталиндир — бизим һәят нөврағымыз.
Ҝөзәл Бакы! Гүдрәтиндән илһам алыр Азәрбајҹан -
Азад елли, азад ҝүнлү доғма Совет торпағымыз.

Гој вар олсун Азәрбајҹан, одлар јурду – ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән…
Бизим торпаг инсанлығын бир сәадәт оҹағыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Гардашымыз рус халгыдыр азадлығын байрагдары,
Ганымызла сувармышыг бу достлуғу, бу илгары,
Јер үзүнүн шөһрәтидир шанлы Совет торпағымыз –
Бу торпагда чичәк ачды инсанлығын илк баһары…

Гој вар олсун Азәрбајҹан, одлар јурду – ана вәтән
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән…
Алгыш бизим азад зәһмәт, азад виҹдан дүнјасына!
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән.

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]