YAMMER

v a mer. d.d. 1. şikayətlənmək, daim inləmək / sızlamaq, ah-vay etmək; 2. boşboğazlıq etmək, çərənləmək, çənə vurmaq, gic-gic danışmaq

YALE
YANK