ZƏMHƏRİ ƏRƏB

Qış; çox bərk soyuq, şaxta. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Keçibdür zəmhəri, gəlibdür yazın,

Ey yazın, broy, broy!

                   (M.Elyas “Nəğmələr kitabı”)

ZƏMBUR
ZƏMHƏRİR