ƏRĞƏVAN FARS

Tünd-qırmızı rəngli gözəl gül (klassik şeirdə gözəlin dodağı bu çiçəyə oxşadılır).

Gözlərin nərgizdi, hüsnün mahtaban,

Açılıb gül, süsən, sünbül, ərğəvan,

Zanbağı, yasəmən, bərgi-ireyhan,

Fəsli-bahar gülüstanım, xoş gəldin!

                                                  (“Qurbani”)

                             *

Lələ, yatmışdım xabi-qəflətdə,

Oyandım ki, bahar, yaz gəlib gedir.

Bir əlində süsən, sünbül, ərğəvan,

Yanınca qırx incə qız gəlib gedir.

                            (“Abdulla və Cahan”)

ƏRGƏNLİK
ƏRĞÜVAN