ƏRAZ

Ə’RAZ

ə. «ərəz» c. sonradan əmələ gələn hallar, keyfiyyətlər.

ƏRAMİL
ƏRAZİ