GƏMRƏ

(Ağdaş, Dərbənd, Mingəçevir)
1. yandırmaq üçün tapdanıb qurudulmuş mal nəcisi (Ağdaş, Mingəçevir)
2. qoyun, keçi qığı (Dərbənd). – Gəmrəni yatağdan çıxarmağ lazımdü
GƏMÖ:ÜX’
GƏMRƏLİ