ABDALBƏY

bilikli, qanacaqlı bəy; tayfa başçısı.
ABDAL
ABDAR