Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • AZAD

  sərbəst, ixtiyarı özündə olan, asudə

  Tam oxu »
 • AZADƏ

  sərbəst, ixtiyarı özündə olan, asudə

  Tam oxu »
 • AZADXAH

  istəyən; azadlıq uğrunda mübariz

  Tam oxu »
 • AZADXAN

  bax: Azad və Xan; sərbəst xan, asılı olmayan xan

  Tam oxu »
 • AZARPAŞA

  igid, qəhrəman Paşa; igid sərkərdə

  Tam oxu »
 • AZAY

  igid, qəhrəman; böyük azlar (etnonim)

  Tam oxu »
 • AZAYƏ

  igid, qəhrəman; böyük azlar (etnonim)

  Tam oxu »
 • AZƏR

  igid azlar, qoçaq azlar; od, atəş, atəşgah (Oda qulluq edən mələk; Günəş ilinin 9-cü ayı)

  Tam oxu »
 • AZƏRİ

  «az» (uz, oğuz) və «ər» (igid, qəhrəman) sözlərindən düzəlmiş, «igid azlar (oğuzlar)»; «oda qulluq edən», «oda sitayiş edən» deməkdir

  Tam oxu »
 • AZƏRİN

  «az» (uz, oğuz) və «ər» (igid, qəhrəman) sözlərindən düzəlmiş, «igid azlar (oğuzlar)»; «oda qulluq edən», «oda sitayiş edən» deməkdir

  Tam oxu »
 • AZƏRPAŞA

  igid, qəhrəman Paşa; igid sərkərdə

  Tam oxu »
 • AZİM

  qəti qərar verən; əzmkar

  Tam oxu »
 • AZİMƏ

  qəti qərar verən; əzmkar

  Tam oxu »
 • AZMAN

  böyük, nəhəng; şalban; qarışıq; az tapılan kişi

  Tam oxu »
 • AZMİ

  sümüklə əlaqədar olan; köklə, nəsillə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • AZMİYƏ

  sümüklə əlaqədar olan; köklə, nəsillə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • AZNAUR

  qəhrəman. Az tayfasının yaşadığı yer

  Tam oxu »
 • AZNAVUR

  qəhrəman. Az tayfasının yaşadığı yer

  Tam oxu »
 • AZOV

  eyni adlı şəhər və dənizin adındandır

  Tam oxu »
 • AZTƏKİN

  az, nadir olan təkin (xanın varisliyə hüququ olası oğluna verilən titul)

  Tam oxu »
 • BABA

  ata və ya ananın atasının onların uşaqlarına olan qohumluq münasibəti (Sovet dövrünə qədər Azərbaycanda "ata" mənasında işlənmiş, müasir Türkiyədə də

  Tam oxu »
 • BABABƏY

  baba olan, baba kimi bəy; böyük ağa bəy

  Tam oxu »
 • BABACAN

  can baba, əziz baba; yetkin, inanılan adam

  Tam oxu »
 • BABAƏLİ

  «baba» (böyük) və «Əli» sözlərindən düzəlmiş, «böyük Əli» deməkdir

  Tam oxu »
 • BABAƏMİ

  «baba» (böyük) və «əmi» sözlərindən düzəlmiş, «baba əvəzi əmi», «böyük əmi» mənasındadır

  Tam oxu »
 • BABAGÜL

  babanın gülü, çiçəyi; babanın sevimli nəvəsi

  Tam oxu »
 • BABAXAN

  bax: Baba və Xan: böyük xan, hörmətli xan

  Tam oxu »
 • BABAKİŞİ

  hörmətli adam, babaya layiq kişi

  Tam oxu »
 • BABALAR

  "baba" sözünün cəmi

  Tam oxu »
 • BABALI

  bax: Baba və Əli; yaşlı və hörmətli Əli

  Tam oxu »
 • BABASEYİD

  bax: Baba və Seyid; yaşlı və hörmətli seyid

  Tam oxu »
 • BABAŞ

  "Baba" və tərkibində "baba" olan mürəkkəb isimlərin əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • BABAYAR

  babanın dostu, yardımçısı, atanın köməkçisi

  Tam oxu »
 • BABƏK

  "böyük" və "bəy" sözlərindən düzəlmiş, "başçı" anlamındadır (IX əsr xalq qəhrəmanı Həsənin ikinci adından yayılmışdır)

  Tam oxu »
 • BABIŞ

  "baba" ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • BABULLA

  Allahın qapısı, Tanrının dərgahı

  Tam oxu »
 • BABUR

  “bəbir” sözündən olub “xallı pələng, yırtıcı heyvan” mənasındadır. Hindistanda Böyük Moğollar dövlətinin banisi Zəhirəddin Məhəmməd Babur (1483-153

  Tam oxu »
 • BABUŞ

  "baba" ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • BAFA

  kiçik dərz, dəstə, dəmət; balaca və sarışın oğlan

  Tam oxu »
 • BAFADAR

  bax: Vəfadar

  Tam oxu »
 • BAFADDİN

  "Vəfaəddin" adının dəyişilmiş forması

  Tam oxu »
 • BAFADİN

  "Vəfaəddin" adının dəyişilmiş forması

  Tam oxu »
 • BAFALI

  bax: Vəfalı

  Tam oxu »
 • BAĞBAN

  bağa qulluq edən, bağ xidmətçisi, bağçı

  Tam oxu »
 • BAĞDASAR

  bağda olan başçı, bağ sahibi, bağban

  Tam oxu »
 • BAĞDASƏR

  bağda olan başçı, bağ sahibi, bağban

  Tam oxu »
 • BAĞI

  əbədi qalan, daimi yaşayan; Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • BAĞIR

  hərtərəfli bilik sahibi ( Bu adın "ürək, sinə" mənasında türk mənşəli olmasını söyləyənlər də vardır)

  Tam oxu »
 • BAĞIŞ

  bəxşiş; Tanrı tərəfindən bağışlanmış

  Tam oxu »
 • BAĞMAN

  bağa qulluq edən, bağ xidmətçisi, bağçı

  Tam oxu »