Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • ATA

  dədə, ata-baba, əcdad: yol göstərən, rəhbər, böyük

  Tam oxu »
 • ATABABA

  bir nəslin əcdadı, ulusu, ulu babası; ata-babaya bənzər oğul

  Tam oxu »
 • ATABALA

  atanın sevimlisi, atasına bənzəyən övlad

  Tam oxu »
 • ATABAY

  ataya bərabər olan bəy (Səlcuqlar dövründə əvvəl vəzifə, sonralar titul olmuş və sultan vəliəhdlərinin tərbiyəçilərinə verilmişdir); böyük,

  Tam oxu »
 • ATABƏY

  ataya bərabər olan bəy (Səlcuqlar dövründə əvvəl vəzifə, sonralar titul olmuş və sultan vəliəhdlərinin tərbiyəçilərinə verilmişdir); böyük,

  Tam oxu »
 • ATACAN

  can ata, əziz ata

  Tam oxu »
 • ATAƏMİ

  «ata» və «əmi» sözlərindən düzəlmiş, «ata əvəzi əmi», «böyük əmi» mənasındadır

  Tam oxu »
 • ATAXAN

  atabəy, atalıq, ataman titulları mənasındadır

  Tam oxu »
 • ATAXƏLİL

  «ata» və «xəlil» (dost, sevgili) sözlərindən düzəlmiş, «böyük dost, sevimli ata» mənasındadır. Atakişi ataya bənzər kişi, ataya layiq kişi

  Tam oxu »
 • ATAMALI

  atam Əli; ataya bənzəyən Əli

  Tam oxu »
 • ATAMAN

  atabəy, ataxan, atalıq titulları mənasındadır; başçı, sərkərdə

  Tam oxu »
 • ATAMƏLİ

  atam Əli; ataya bənzəyən Əli

  Tam oxu »
 • ATAMOĞLAN

  ataya oxşar oğlan, ataya bənzər

  Tam oxu »
 • ATASOLTAN

  ata soltan; atamıza bənzər sultan

  Tam oxu »
 • ATASULTAN

  ata soltan; atamıza bənzər sultan

  Tam oxu »
 • ATAŞ

  "Ata" və tərkibində "ata" sözü olan mürəkkəb adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • ATATÜRK

  türkün atası; ata türk; ən böyük türk

  Tam oxu »
 • ATAULLA

  Əslində "Ətaullah"dır; Allahın bağışladığı, Allahın bəxş etdiyi

  Tam oxu »
 • ATDIXAN

  atlı xan, odlu xan (Qədim türklərdə ad-at-od sözləri eyni məna yükünə malik olmuşdur)

  Tam oxu »
 • ATƏMİ

  «ata» və «əmi» sözlərindən düzəlmiş, «ata əvəzi əmi», «böyük əmi» mənasındadır

  Tam oxu »
 • ATƏŞ

  od, (Fars sözü kimi izah edilən bu adın əsasında "at-od" durur)

  Tam oxu »
 • ATİF

  şəfqətli, mehriban; meyl edən, sevən, bəyənən

  Tam oxu »
 • ATİF

  rəğbət bəsləyən, meyl edən; bəyənən, sevən

  Tam oxu »
 • ATİFƏ

  şəfqətli, mehriban; meyl edən, sevən, bəyənən

  Tam oxu »
 • ATİFƏ

  rəğbət bəsləyən, meyl edən; bəyənən, sevən

  Tam oxu »
 • ATİK

  əsli «ətiqə»dir və qədimdən qalmış əşya deməkdir

  Tam oxu »
 • ATİKƏ

  əsli «ətiqə»dir və qədimdən qalmış əşya deməkdir

  Tam oxu »
 • ATİQ

  əsli «ətiqə»dir və qədimdən qalmış əşya deməkdir

  Tam oxu »
 • ATİQƏ

  əsli «ətiqə»dir və qədimdən qalmış əşya deməkdir

  Tam oxu »
 • ATİL

  "at" (od, Günəş) və «il» (el) sözlərindən düzəlmiş və «elin odu (Günəşi, hökmdarı)» mənasındadır (V əsr Hun imperatorunun adındandır)

  Tam oxu »
 • ATİLAY

  "at" (od, Günəş) və «il» (el) sözlərindən düzəlmiş və «elin odu (Günəşi, hökmdarı)» mənasındadır (V əsr Hun imperatorunun adındandır)

  Tam oxu »
 • ATİLLA

  "at" (od, Günəş) və «il» (el) sözlərindən düzəlmiş və «elin odu (Günəşi, hökmdarı)» mənasındadır (V əsr Hun imperatorunun adındandır)

  Tam oxu »
 • ATLIBƏY

  adlı-sanlı bəy, şöhrətli, tanınmış bəy; atı olan bəy

  Tam oxu »
 • ATLIXAN

  atlı xan, odlu xan (Qədim türklərdə ad-at-od sözləri eyni məna yükünə malik olmuşdur)

  Tam oxu »
 • ATLUXAN

  atlı xan, odlu xan (Qədim türklərdə ad-at-od sözləri eyni məna yükünə malik olmuşdur)

  Tam oxu »
 • ATTUXAN

  atlı xan, odlu xan (Qədim türklərdə ad-at-od sözləri eyni məna yükünə malik olmuşdur)

  Tam oxu »
 • ATUF

  mərhəmətli, ürəyiyanan, şəfqətli

  Tam oxu »
 • AVAR

  çəkinməyən, üz-üzə gələn. Qədim türk tayfalarından biri. VI əsrdə Mərkəzi Avropada Avar xaqanlığını yaratmışlar

  Tam oxu »
 • AVARXAN

  Avar xanı, milliyyətcə avar olan xan

  Tam oxu »
 • AVAZ

  səs, səda; şöhrət

  Tam oxu »
 • AVAZƏ

  səs, səda; şöhrət

  Tam oxu »
 • AVDI

  "Əbd" və "Allah" sözlərindən və ya Allahın epitetlərindən ("Əsmayi Hüsna”dan) ibarət olub "Allahın qulu", "Allahın bəndəsi" mən

  Tam oxu »
 • AVDIBƏY

  "Abdı bəy" adındandır

  Tam oxu »
 • AVDIXAN

  "Abdı xan" adındandır

  Tam oxu »
 • AVŞAR

  çevik, cəld; ovçuluğu sevən (Oğuz tayfalarından birinin adı)

  Tam oxu »
 • AVTANDİL

  günəş ürəkli, atəşin qəlbli

  Tam oxu »
 • AYAR

  ürəyiaçıq, gülərüzlü; itigözlü; məhsuldar

  Tam oxu »
 • AYATXAN

  "Ayət//Ayat xan" birləşməsindən yaranmışdır. "Ayat, Ayət" Ayələr ("Quran" ayələri) deməkdir

  Tam oxu »
 • AYATULLA

  Allahın nişanəsi, rəmzi; dini titul

  Tam oxu »
 • AYAZ

  qışda şaxtalı və aylı gecə; quru, şaxtalı, soyuq hava

  Tam oxu »