ALXANƏ

"Alı xan" ad birləşməsinin ixtisar forması.
ALXAN
ALXAS